Investigation of buying in retail companies Understanding the effects of a central warehouse

University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

Abstract: Bakgrund: Företag Green som är en svensk detaljhandelskedja har beslutat sig för att etablera ett centrallager. Enligt Abrahamsson et al. (2011) blir centrallager och distributionscenter allt vanligare bland företag inom detaljhandeln. I och med etableringen av centrallagret är Företag Green intresserade av att få djupare kunskap i hur en inköpsorganisation påverkas. Områden som de är intresserade av är vilka roller som ska finnas i inköpsorganisationen, vilka aktiviteter som ska utföras, var dessa aktiviteter ska utföras och om det kommer ske en förändring i nödvändiga färdigheter och kunskaper hos en inköpare. Hur dessa områden påverkas av en etablering av ett centrallager har inte påträffats i litteraturen, vilket gör denna studie intressant ur både ett akademiskt och praktiskt perspektiv. Syfte: Målet med denna studie är att undersöka hur inköpsorganisationen påverkas av en etablering av ett centrallager. Forskningsfrågor: 1. Hur ser inköpsstrukturen & roller, inköpsprocessen och inköpsfärdigheter ut i inköpsorganisationen? 2. Hur påverkas de av ett centrallager? Metod: För att kunna studera hur inköpsorganisationen påverkas av etableringen av ett centrallager har ett systemsynsätt använts. Det studerade systemet har varit detaljhandelsorganisationen och en flerfallsstudie har genomförts för att besvara forskningsfrågorna, där inköpsorganisationen har varit analysenheten. Flerfallsstudien har inkluderat tre företag: Företag Green, Blue och Yellow. Den empiriska informationen från fallföretagen har analyserats mot det teoretiska ramverket och jämförts mellan de olika fallföretagen för att identifiera likheter och skillnader. Baserat på analysen så har propositioner gällande hur inköpsorganisationen påverkas av etableringen av ett centrallager har utvecklats och i sin tur diskuterats med en logistik konsult. Teoretiska ramverket: Det teoretiska ramverket består av teori om de tre huvudområdena i studien: inköpsstruktur & roller, inköpsprocessen och inköpsfärdigheter. Även teori om detaljhandel och distributionsstrukturen inom detaljhandeln har inkluderats i det teoretiska ramverket. Teori har samlats in från akademiska artiklar och böcker om detaljhandeln. Författarna har strävat efter att använda flera informationskällor för att försäkra sig om att den presenterade teorin är accepterad av flera författare. Slutsatser: Denna studie har visat att inköpsorganisationen påverkas av etableringen av ett centrallager, vilket har resulterat i 11 propositioner. Propositionerna visar att nya roller behövs i inköpsorganisationen då man har ett centrallager. Vidare, så blir inköpsstrukturen mer centraliserad. Det har också påvisats att inköpsprocessen påverkas både i de taktiska och operationella faserna. Slutligen finns det en indikation att behovet av logistikfärdigheter hos en inköpare ökar när man har ett centrallager.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)