Orienterbarhet och rörelse : en undersökning av analysmetoder för utformning av gatumiljön i och kring den nya stadsdelen Västra Centrum i Varberg

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: I examensarbetet undersöks de två företeelserna orienterbarhet och rörelse i stadsplaneringssammanhang. Genom att koppla ihop teori och praktik ges en ökad kunskap om hur orienterbarhet och rörelse fungerar.Först sker en teoretisk litteraturstudie av vad några stadsanalyser påstår och påvisar gällande orienterbarhet och rörelse. I studien ingår författarna Kevin Lynch, Inger Bergström, Bill Hillier, Gordon Cullen och Jan Gehl. Både orienterbarhet och rörelse som är tätt sammankopplade, påverkas till stor del av omgivningen. I litteraturstudien ges exempel på analysmetoder som kan användas för att undersöka orienterbarhet och rörelse på en plats/stad.De studerade teorierna och analyserna appliceras på den planerade stads-delen, Västra Centrum i Varberg, som är fallstudieobjekt i examensarbetet. Idag är området för Västra Centrum till stor del en järnvägsstation och hamn. Det finns dock planer på att förflytta dessa verksamheter och utveckla en ny stadsdel, Västra Centrum. I tidigare utförda plandokument har flera analyser och förslag gjorts angående utformning av Västra Centrum.En exposé över de plandokument som ligger till grund för utvecklingen av Västra Centrum ger en inblick i vilka analyser som har använts i ett stadsbyggnadsprojekt.Fokus ligger på de analyser som berör orienterbarhet och rörelse. Genom en Europan-tävling år 2005 togs ett gestaltningsförslag fram för utveckling av Västra Centrum.Utifrån analyser av Europan-förslaget och platsen för Västra Centrum har jag arbetat fram nya gestaltningsförslag. Frågan: Hur kan gator i och kring Västra Centrum utformas för att ge en bra orienterbarhet och rörelse? genomsyrar de nya förslagen på hur Västra Centrum skulle kunna utvecklas.Mina nya gestaltningsförslagen är uppbyggda och inspirerade av kunskap från litteraturstudien och plandokumenten. Kunskaper om orienterbarhet och rörelse används i det nya gestaltningsförslaget för att göra Västra Centrum mer gång- och cykelvänlig, samt stärka identiteten i stadsdelen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)