Ensamuppfödningens effekt på mjölkkalvars välfärd och sociala beteende

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Nötboskap är flockdjur med stort behov att social kontakt med sina artfränder. En kalv är under sin första tid främst beroende av sin mor för denna kontakt och för föda. Denna tidiga period anses hos däggdjur vara kritisk för formandet av individens sociala och kognitiva förmågor. Inom mjölkproduktionen är det dock praxis att separera kalven från kon strax efter födseln och att föda upp den i en ensambox under dess första veckor. Frågeställningen för denna litteraturstudie var vilken typ av problem denna tidiga sociala isoleringen potentiellt kan skapa hos nötkreatur. Det slutsatsen av denna litteraturstudie är att ensamuppfödningen har en markant negativ effekt på kalvens utveckling. Ensamuppfödda kalvar uppvisar bl.a. större svårigheter med sociala interaktioner med artfränder, sämre förmåga att hantera de stressande situationer som de utsätts för i en mjölkbesättning, samt en över lag sämre välfärd vilket bland annat resulterar i hämmad tillväxt. Det finns visst stöd för att ensamuppfödningen kan göra nötboskap mer lätthanterlig då de i brist på kontakt med artfränder under den viktiga präglingsperioden istället kan försöka ty sig till sina skötare, samt att det sker en tillvänjning till att separeras från flocken. Men den tidiga isoleringen verkar hämma kalvens sociala kompetens vad gäller den egna arten och även dess motivation för social interaktion. Framförallt det senare framstår som onaturligt för ett flockdjur och kan potentiellt ha långtgående konsekvenser för hur en besättning av ensamuppfödda mjölkkor fungerar och hur deras välfärd ser ut. Att ge mjölkkalvar utökade möjligheter för socialt umgänge skulle kunna förbättra välfärden och även öka mjölkkornas hållbarhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)