Maxillary sinus floor augmentation with different bone grafting materials for dental implant treatment: A systematic review

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Abstract: Sammanfattning Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att testa hypotesen att det inte är någon skillnad rörande lyckandefrekvensen gällande implantatbehandling vid sinuslyft med olika bentransplantatmaterial Material och metod: Studien baseras på sökningar i PubMed, Cochrane Library och Web of Science i kombination med en manuell granskning av relevanta publikationer. Inkluderade publikationer var prospektiva studier av ≥ 10 patienter och med en uppföljningstid på ≥ 1 år. Autologt bentransplantat från mandibel/maxilla, oorganiskt ben (Bio-Oss), en kombination av dessa två samt sinuslyft utan insättning av bentransplant utvärderades. Kvaliteten på varje publikation bedömas enligt kriterier baserade på en modifiering av STROBE-statment. Resultat: Sökningen resulterade i 818 titlar och 15 inkluderade publikationer relevanta enligt förutbestämda inklusionskriterier. En studie var en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och en var en kontrollerad klinisk studie (CCT). De återstående 13 studierna var observationsstudier. Uppföljningen varierade mellan ett och nio år, och antalet patienter mellan 10 och 191. Sinuslyft utan insättning av bentransplantat hade en implantatöverlevnad på 97,7% -100% och studier rörande autologt bentransplantat 98,8%. Bio-Oss resulterade i 86,3% -98,1% överlevnad och en kombination av Bio-Oss och autologt ben resulterade i en överlevnad på 90,7%. Slutsats: Enligt denna undersökning fanns ingen skillnad i implantat överlevnad mellan de olika bentransplantaten. Beroende på studiernas karaktär behövs fler RCT och CCT studier, som analyserar implantatutfallet, involverar sinuslyft och olika bentransplantat rörande implantatöverlevnad och lyckandefrekvens.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)