Förändringsprocesser i småföretag : en fallstudie om småföretag som inför miljömärkningen Green Key

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Förändringar i organisationer sker kontinuerligt och de kan se väldigt olika ut. En förändring kan vara relevant när ett företag vill förbättra sitt miljöarbete. För att ett företag ska arbeta mer hållbart kan de införa en miljömärkning i sin verksamhet. En miljömärkning kan hjälpa både företagare och konsumenter att välja ett mer miljövänligt alternativ. Green Key är en global miljömärkning inom turism- och fritidssektorn som är till för att hjälpa företag minska sin miljöpåverkan och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Syftet med studien är att undersöka förändringsprocessen i småföretag som inför en miljömärkning i sin verksamhet. Studien syftar även till att undersöka de drivkrafter som leder till att ett företag startar ett miljöarbete i sin organisation. Studiens teoretiska ramverk innefattar drivkrafter till att starta ett miljöarbete, fyra processteorier, PDCA-cykeln och Heracleous modell om organisationsförändringar. Avsnitten om drivkrafter och de fyra processteorierna används för att förklara vad som leder organisationer till att starta ett förändringsarbete samt varför företag väljer att förändra sin verksamhet till att bli mer hållbar. PDCA-cykeln och Heracleous modell om organisationsförändringar används för att förklara vilka faser som är viktiga i ett småföretags förändringsprocess. Studien är baserad på en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats. För att undersöka förändringsprocessen i småföretag och drivkrafter till en förändring har en fallstudie genomförts på tre småföretag inom turistbranschen på Åland. De tre företagen är certifierade med miljömärkningen Green Key. Tre semistrukturerade intervjuer har utförts hos företagen för att samla in studiens empiri. Denna studie visar att alla faser i PDCA-cykeln är nödvändiga för att en förändring ska fungera. Alla faser är dock inte lika omfattande, utan de faser som haft störst inverkan på processen är planeringsfasen och förbättringsfasen. Studien visar även att ett småföretags miljöintresse fungerar som en drivkraft till att införa en miljömärkning och utan denna drivkraft skulle inte förändringen ske.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)