Konsumenters etiska köpbeteende

University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Abstract:

Syftet med vårt arbete är att ge ett bidrag till det kunskapsgap som råder på forskningsområdet gällande konsumenters etiska köpbeteende. Detta avser vi att göra genom att ta reda på vad som driver konsumenter till köp av Fairtradevin. Vi avser även att försöka urskilja hur den typiske Fairtradevinkunden ser ut. Vi har utfört en kvantitativ enkätundersökning på medlemmar i en vinförening genom användandet av The theory of planned behaviour (TPB) som vår huvud-sakliga källa för undersökningen. Tre ytterligare variablers påverkan testades även genom utvidgande av TPB-modellen, dessa var: etiskt åtagande, kunskap och information. De analytiska beräkningarna för insamlade data genomfördes i huvudsak med statistik programmet SPSS. Resultat från vår studie visar att faktorerna attityd och sociala normer driver konsumenter till att köpa Fairtradevin. Etiska uppfattningar hade ingen signifi-kant påverkan för beteendet. De karaktäristiska samband som gick att urskilja mellan de etiska konsumenterna var att kvinnor i högre utsträckning än män kö-per Fairtradevin samt att människor som bor på landet köper mer Fairtradevin än de som bor i en stad eller i ett mindre samhälle.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)