Captain of Leadership -How to cross international waters. A qualitative study of cross-cultural leadership.

University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Abstract: Det teoretiska ramverket för studie var GLOBE-studien, Hofstedes fyra dimensioner och Sveningssons och Alvessons förhållningssätt till ledarskap. Syftet var att undersöka den personliga upplevelsen hos Svenska ledare. Fokus var på hur kulturella faktorer påverkade ledarskapet när ledarna arbetade med ett utländskt team. Sex svenska ledare som hade arbetat med utländska team i USA, Indien, Tyskland, Danmark och Kina intervjuades. Tematisk analys användes för att analysera resultaten. Resultaten visade fem teman i ledarnas berättelser, ”Att begära och få förtroende, Erbjuda och acceptera oberoende, Identifikation med rollen som ledare, Privat- och jobb-relationer, och Behovet att kommunicera”. Deltagande ledare upplevde att alla medarbetare i de olika länderna föredrog ett bestämt ledarskap, medan ledarna föredrog att praktisera ett ledarskap baserat på en informell och stöttande roll som lämnar plats för egna initiativ. Sammanfattningsvis förekom kulturella skillnader främst när ledarna ville visa att de litade på medarbetarna genom att ge dem mer frihet i arbetet, medan medarbetarna tackade nej till förtroendet genom att inte acceptera lösare tyglar. Behovet av bestämdhet summerar den främsta kulturskillnaden, och var den som svenska ledare hade svårast att överbrygga.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)