Skogsbolags och entreprenörers attityder till mekaniserad plantering och röjning

University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Abstract: Mekaniseringen av skogsvården inleddes redan under 1900-talet. Plantering och röjning började mekaniseras för att arbetet var ofta tungt och enformigt. Men än idag har mekaniseringen fortfarande inte slagit igenom på bred front. Syftet med vårt arbete var att undersöka skogsbolags och entreprenörers intresse och attityder till mekaniserad plantering och röjning. Ett delsyfte var att se om respondenter från norra (Västerbotten) och södra (Småland) Sverige hade olika attityder till mekaniserad plantering- och röjning. För att besvara syftet genomfördes telefonintervjuer med skogsbolag som var allmänt kända i landsändorna samt med skogsvårds- och avverkningsentreprenörer som var kopplade till dessa skogsbolag. Under intervjun fångades kvantitativa svar in som sedan analyserades i Minitab med hjälp av statistiska test för att se om det fanns signifikanta skillnader och respondenternas kvalitativa svar tolkades av oss. Resultaten visade att skogsbolagen och entreprenörerna anser att dagens lösningar på planterings- och röjningsmaskiner inte är bra. Skogsbolagen ansåg att skogsbruket inom en 10-årsperiod kommer att plantera och röja mer maskinellt. Intresset för mekaniserad plantering och röjning var inte signifikant högre i norra eller södra Sverige. Dock visade sig entreprenörer från södra Sverige vara mer intresserade av att prova planterings- och röjningsmaskiner.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)