Gaze-supported Interaction with Smart Objects through an Augmented Reality User Interface

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Smarta enheter blir allt vanligare och teknologierna de använder blir allt mer avancerade. Som en följd av detta uppstår bekväma och effektiva lösningar till vardagliga problem. En stor mängd sammankopplade smarta enheter leder dock till system som är svåra att förstå och att använda. Detta ställer krav på lösningar som hjälper användare att interagera med enheter på ett intuitivt och effektivt sätt. En teknik som under de senaste åren blivit allt mer kommersiellt brukbar och som kan användas i detta syfte är augmented reality. Vidare så är spårning av ögonpositioner ett lovande tillvägagångssätt för att navigera virtuella menyer.Denna uppsats har som syfte att utvärdera hur ögon- och huvudrörelser kan kombineras för att låta användare på ett intuitivt sätt interagera med ett gränssnitt i augmented reality. För att uppnå detta tas två interaktionsmetoder fram som använder ögon- och huvudrörelser på något olika sätt. För att utvärdera deras prestanda och användbarhet så utförs ett experiment där deltagarna navigerar en uppsättning menyer både med hjälp av de framtagna metoderna och en beprövad referensmetod.Resultaten från experimentet visar att referensmetoden både är den snabbaste och den minst felbenägna ut av de tre utvärderade metoderna. Trots detta så föredrar deltagarna en av de framtagna metoderna, och båda dessa metoder uppnår adekvata resultat. Vidare så visar den kvantitativa datan inte på några mätbara skillnader mellan de framtagna metoderna. Däremot så uppnår en av dem högre resultat i de subjektiva utvärderingarna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)