Registrering av röntgenfynd – En jämförelse mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter

University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

Author: Payam Hayatpour Niki; Yones Kargar Fard; [2020]

Keywords: ;

Abstract: Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnad i registrering av röntgenfynd relaterade till karies och parodontit mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter. Material och metod: 55 tandläkarstudenter och 19 tandhygieniststudenter (totalt 74 deltagare) granskade fem stående bitewingröntgenbilder och skulle notera och skriva ner samtliga fynd de gjorde vid granskningen. Därefter gjordes en jämförelse av grupperna beträffande identifikation av Initiala och manifesta kariesangrepp, marginala bennivån, tandsten, rotrester och furkationsinvolveringar. Röntgenbilderna i studien valdes ut efter kriterier enligt golden standard (korrekt placering av sensor och riktmedel, korrekt område avbildat (i både horisontal- och vertikalled), korrekt exponeringstid samt god svärtning och bra kontrast). Dessutom utvärderades röntgenbilderna i studien av en grupp bestående av fyra legitimerade tandläkare och tre legitimerade tandhygienister, innan studien utfördes. Chi-2 test användes för att analysera resultaten. Resultat: Följande fynd noterades av deltagarna i denna studie: Initiala och manifesta kariesangrepp, marginala bennivån, tandsten, rotrester och furkationsinvolveringar. En statistiskt signifikant skillnad kunde ses mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter vad gäller notering av antal initiala och manifesta kariesangrepp, där tandläkarstudenterna noterade fler kariesangrepp. Ingen signifikant skillnad kunde ses gällande notering av antalet identifieringar av resterande undersökta fynd. Slutsats: Det finns en skillnad i notering av röntgenfynd på bitewingbilder, som är relaterad till karies, mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter, dock ingen skillnad relaterad till parodontala fynd. Vidare studier bör utföras för att identifiera bakomliggande orsaker till denna skillnad och dess konsekvenser samt hur det ska motverkas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)