BREAST CANCER PREVENTION AMONG WOMEN RESIDING IN INFORMAL SETTLEMENTS

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Abstract: Bakgrund: I Kenya är bröstcancer den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. Till skillnad från länder i väst söker inte kenyanska kvinnor vård förrän cancern har utvecklats till de sena stadierna då chansen för överlevnad är låg. Den sent diagnostiserade bröstcancern belastar ett land som redan har begränsade resurser att behandla sjukdomen vilket resulterar i högre dödlighet.Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor arbetar preventivt med bröstcancer bland kvinnor bosatta i slumområden i Nairobi, Kenya.Metod: En kvalitativ studie med åtta semistrukturerade och öppna intervjuer utfördes med sjuksköterskor på fyra vårdcentraler. Materialet var analyserat med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Resultatet av denna studie visade att sjuksköterskorna i de informella bosättningarna hade kunskap om bröstcancer. De var kunniga i sitt förebyggande arbete och gav information till sina patienter. Det viktigaste för dem var att kunna nå alla kvinnor i samhället och skapa mer medvetenhet. Det var dock ett bekymmer att få kvinnor till att prioritera sin egen hälsa på grund av deras ekonomiska situation.Konklusion: Sjuksköterskorna i de informella bosättningarna är kapabla att ta hand om sina patienter. Det finns dock ett stort behov av medvetenhet i samhället så att kvinnorna söker behandling tidigt. För att kunna tillgodose fullgod vård av patienterna krävs också regelbundna uppdateringar för den medicinska personalen, speciellt sjuksköterskorna, samt ett behov av bättre utrustning i klinikerna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)