Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Genom platsbesök och en litteraturstudie ämnar detta kandidatarbete föra en diskussion kring hur kyrkogårdar lämpar sig som mångfunktionella platser och de konflikter som kan uppstå när kyrkogårdar får flera användningsområden. I litteraturstudien förklaras att kyrkogårdarna, i både nutid och dåtid, används i syfte för rekreation. Litteraturstudien visar också att konflikter kan uppstå mellan olika aktiviteter och åsikterna om vad som lämpar sig på kyrkogårdarna går isär, att visa respekt och hänsyn är dock viktigt för majoriteten. Vid platsbesöken används Sortes teori om åtta faktorer hos en upplevelsemässigt god parkmiljö och Kaplan, Kaplan och Ryans teori om kvaliteter för en restorativ miljö på Hammarby kyrkogård i Uppsala. Detta i ett försök att bidra till förståelsen av vad som gör kyrkogårdar till uppskattade platser för rekreation. Resultatet av platsbesöken visar att Hammarby kyrkogård har kvaliteter som nämns i de båda teorierna. Analysen av resultatet visar att kyrkogårdars karaktär och utformning är viktig för vilka åtta faktorer hos en upplevelsemässigt god parkmiljö och kvaliteter för en restorativ miljö som förekommer på kyrkogårdar. En möjlig slutsats kan således vara att kyrkogårdar kan lämpa sig för en del andra aktiviteter och möjligen skulle restorativa aktiviteter kunna samspela med begravningsverksamheten. Kyrkogården kan därför ha potential att fungera som en mångfunktionell plats och som ett komplement till parker när städerna förtätas på grönytornas bekostnad.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)