Bengtsson_Magnusson_Durability of construction solutions with fiber-reinforced polymers (FRP) in pedestrian bridges

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Arbetet har genomförts i samarbete med Malmö Gatukontor med målet att samla in information om fiberförstärkta plastkompositer (fiber-reinforced polymer; FRP). FRP-kompositer kan vara ett intressant alternativ till konventionella byggnadsmaterial på grund av sina goda materialegenskaper. FRP har inte använts i gångbroar i Sverige tidigare och materialet är därför relativt okänt för byggbranschen. Studiens syfte var att undersöka och dokumentera beständigheten för FRP-gångbroar som påverkas av den omgivande miljön. Arbetet har genomförts som en litteraturstudie. Huvuddelen av studien fokuserade på att utvärdera olika nedbrytningsprocesser för att kunna bedöma potentiella svagheter hos FRP kompositer i gångbroar. Kopplingspunkter mellan olika delar i FRP broar har också studerats och dess inverkan på den totala beständigheten av konstruktionen har evaluerats. Studien ger en överblick av hur beständighetsparametrar för FRP-kompositer påverkas av olika typer av nedbrytning. Från denna överblick värderades nedbrytning genom fuktabsorption, höga och/eller cykliska temperaturer och UV-strålning som de faktorer som mest påverkar materialegenskaperna för FRP-kompositer. Studien konstaterar även att effekten av samverkan mellan olika nedbrytningsprocesser måste beaktas då materialet utsätts för flera olika angrepp i naturliga miljöer. Denna synergi gör att det är svårt att värdera effekten av varje enskilt angrepp. På grund av brist på information kunde inte kopplingspunkterna mellan komponenter i överbyggnadskonstruktionen i gångbroar fullständigt utvärderas, med avseende på dess påverkan på den totala beständigheten. Studien kunde dock konstatera att kopplingspunkter bör undvikas om det är möjligt, då vibrationer, utmattning och termisk expansion kan orsaka högre spänningsnivåer i kopplingspunkterna. Resultaten från studien syftar till att ge vägledande information vid projektering av gångbroar med FRP-kompositer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)