Upgrading of the “million programme” – A case study

University essay from KTH/Fastigheter och byggande

Abstract:

Det som idag sammanfattas som miljonprogrammet har sitt ursprung under en

tioårsperiod (cirka 1965-1975), då riksdagen beslutade att man med uppbyggnad av

en miljon nya bostäder skulle bota den bostadsbrist som var. Beslutet fick ett positivt

bemötande och man började bygga bostäder, främst i ytterområdena. Detta beslut

skulle senare bli hårt debatterat då kritikerna antog att det skulle leda till en ökad

segregation och sedermera nya, mer omfattande samhällsproblem. I dagens samhälle

har miljonprogramsfastigheterna ofta ett dåligt rykte då skötseln av fastigheterna

tillsammans med dess ålder föranlett eftersatta fastigheter. Eftersattheten i

fastigheterna har nu lett till att många fastighetsägare står inför omfattande

renoveringar för att kunna erbjuda sina hyresgäster beboeliga lägenheter.

HSB Stockholm har arbetat och arbetar fortfarande med upprustning av

miljonprogramsfastigheter i Rinkeby. Projekten innefattar en totalrenovering av hela

fastigheten. Efter att ha genomfört renoveringen i några av fastigheterna upplever

man inte att lönsamheten blivit så bra som man önskat. Det är i den sistnämnda

meningen den här uppsatsen tar sin början, varför når man inte sitt avkastningskrav?

Arbetet gör en djupdykning i den rättsvetenskap som behandlar upprustning av

hyresbostäder och hyreshöjningar. Vidare konfronteras HSBs upprustningsstrategier

med jämförbara fastighetsbolags metoder för att finna en vägledning i hur man på ett

ekonomiskt hållbart sätt bör utföra upprustningsarbeten.

Efter att ha kopplat samman det teoretiska (juridiken) med det praktiska så har jag

kommit fram till en slutsats. Slutsatsen är att när praxis i sina bedömningar inte lägger

någon större vikt i förarbetenas utsagor så föranleder detta problem då det är svårt att

få till en direkt jämförelse vid bruksvärdesprövningar. En direkt jämförelse var något

som HSB ville få till då man såg det som ett led i att kunna höja hyran efter

renoveringarna i Rinkeby. Ytterligare en slutsats som kommit ur den allmänna

debatten och intervjun är att man i vissa områden måste lägga större vikt i den sociala

vinsten och inte endast tänka på det ekonomiska utfallet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)