Ättid och ätbeteende hos häst vid portionsutfodring av vallfoder

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Hästens digestionssystem är utformat för att inta små mängder föda under en större del av dygnet. I dagens hästhållningssystem utfodras hästar ofta på ett sätt som ger dem begränsade möjligheter att utföra sitt naturliga födosöksbeteende. En utfodringsstrategi där hästen kan äta under lång tid är fri tillgång på vallfoder. Det är dock en strategi som sällan fungerar i praktiken för vuxna hästar som inte tränas hårt, eftersom hästarnas näringsbehov täcks av en mindre mängd foder än de frivilligt äter. Det kan leda till att många hästar riskerar att bli feta om de får fri tillgång på vallfoder. En utfodringsstrategi som används för att förlänga hästars ättid för vallfoder är hönät. Hönäten är tänkta att göra det svårare för hästen att få i sig fodret och därmed sänka äthastigheten. Tidigare forskning har visat att hönät kan förlänga hästars ättider jämfört med utfodring på golv, men även nackdelar med att presentera vallfoder i hönät har diskuterats. En sådan nackdel är att utfodring i hönät kan öka frekvensen av frustrationsbeteenden hos häst jämfört med utfodring på golv. En annan strategi som används för att förlänga hästars ättid är att komplettera foderstaten med halm. Halm är ett stråfoder med lågt energiinnehåll och högt fiberinnehåll jämfört med de flesta vallfoder, vilket kan göra halm till ett lämpligt fodermedel att dryga ut vallfodergivan med för att förlänga hästens tillgång på stråfoder. I denna studie undersöktes hur användning av hönät och halm i olika kombinationer kan påverka hästars ättid och ätbeteende vid portionsutfodring av vallfoder. De fyra kombinationer som undersöktes i studien var hösilage på golv, hösilage i nät, hösilage och halm i nät, samt hösilage i nät och halm på golv. Nio hästar ingick i ett change-over försök där alla hästar genomgick alla behandlingar. Varje behandling varade tre dagar i rad, med en wash-out period på fyra dagar mellan varje behandlingsperiod. Vid observationerna undersöktes ättid, total födosökstid och födosökstid efter det att vallfodret var slut. Hästarnas ätbeteende registrerades under observationerna utifrån ett etogram. Behandlingen hösilage på golv resulterade i kortare ättid (p <0,0004) och kortare total födosökstid (p ≤0,04) än övriga behandlingar. En effekt av vecka kunde påvisas där ättiden för vallfodergivan var längst vecka ett (p ≤0,03) och kortast vecka fyra (p ≤0,006). Födosökstiden efter vallfodrets slut tenderade att vara längre vid behandlingen hösilage på golv än hösilage i nät (p=0,06). Beteendet pillar i bädd förekom vid 22% av observationstillfällena vid behandlingen hösilage i nät halm på golv och vid 39% av observationstillfällena vid behandlingen hösilage på golv. Slutsatsen som drogs av studien var att hönät kunde sänka hästars äthastighet och därmed öka ättiden för en stråfodergiva jämfört med om den lades på boxgolvet. Användning av halm i kombination med vallfoder kunde förlänga hästens totala födosökstid, men inte ättiden för vallfodergivan. Hur utfodringsstrategierna kan användas för att öka hästars möjlighet att utföra sitt naturliga födosöksbeteende och därmed potentiellt öka hästars välfärd är ett ämne som behöver utforskas vidare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)