Improved assembly for frame-based furniture

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Under det senaste århundrandet har möbeldesign utvecklats och designats för att bli mer ekonomiskt tillgänligt. Majoriteten av möblerna under de senaste årtiondet är designade för att underlätta fövaring och transport för att minimera kostnaden för företaget. Företaget kan låta kunden montera det själva i hemmet för att reducera priset ytterligare. För att kunderna ska bli nöjda behövs det en snabb och intuitiv monteringslösning. Detta projektets syfte är att förbättra monteringen för rambaserade möbler med fokus på FAMILJ A från IKEA. För insamling av information gällande de problem som kan komma upp när kunden monterar ihop möbler används olika metoder så som intern benchmarking och konsultering av experter. En behovs- och egenskaps matris upprättas som hjälp och riktlije för vad de nya koncepten bör upfylla. För att generera idéer för nya koncept som kan förbättra designen, används metoder så som extern benchmarking, patentsökning och brainstorming. 19 olika koncept och idéer som förbättrar och löser olika problem togs fram. Genom att konsultera experter på IKEA i en fokusgrupp väljs ett koncept ut som kallas för "Indented frame". Konceptet vidareutvecklas och en 3-dimensionel modell genereras för att visualisera det nya konceptet. Indented frame modifieras och anpassas efter dagens infästningsanordning. Baserat på den 3-dimensionella modellen skapas ritningar för tillverkning av prototyper. Prototypens monteringstid mäts och ett belastningstest utförst för att mäta hållfastheten. Resultatet är att den nya designen har en enklare monteringsprocess, snabbare monteringstid och belastningstestet visar ingen större skillnad i hållfasthet. Efter belastningstestet utvärderas det nya konceptet med dagens produkt som referens. Detta görs utifrån form, funktion, kvalité, hållbarhet och lågt pris. Slutsatsen är att det nya konceptet är en förbättrad design.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)