Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

Abstract: Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. Gruppen består enbart av skallar; det finns ingen information om var de postkananiala skeletten finns. Studiens syfte är att undersöka sjukdom och hälsa i gruppen för att således kunna utöka informationen som finns om den medeltida hälsan i Uppsala. Den osteologiska analysen kompletteras med en diskussion om skallanas fyndplats i en möjlig relation till den närliggande medeltida Vårfrukyrkans kyrkogård. Benprover från fyra av skallarna i studien har använts för C-14 analys för att kunna fastställa den kronologiska kontexten då det inte finns någon ytterligare information om utgrävningen. C-14 analysen bekräftade den medeltida hypotesen. Den bekräftade tidsbestämmelsen tillsammans med den begränsade informationen om utgrävningsplatsen vid Östra Ågatan 37 möjliggör hypotesen att skallarna kan vara del av Vårfrukyrkans kyrkogård. Hälsoutredningen har baserats på kön och åldersbedömning likväl som på identifiering av de patologiska tillstånden som benen och tänderna befinner sig i. Totalt bedömdes 20 individer som troligen manliga, samt fem som eventuellt kvinnliga. På sju av individerna var könsbedömning inte möjlig. Urvalet består av unga och vuxna individer och majoriteten av individerna bedömdes som medelålders (35–50 år). Beträffande metaboliska sjukdomar inom palaeopatologin identifierades tumörer och trauman på vissa kranier. Alla individer var drabbade av tandsjukdomar i högre eller lägre utsträckning. De tandsjukdomar som förekom på de undersökta tänderna var tandsten, parodontit, karies, ante mortem tandlossning samt periapikala kaviteter. Studien visar att individer var utsatta för ett tufft liv och behövde utstå våld, smärta, obehag, perioder av sjukdom och undernäring sedan barndom, men också att de var anpassningsbara och kunde övervinna vissa av de förhållanden som de drabbades av.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)