Archaeological wood from the Swedish warship Vasa studied by infrared microscopy

University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen

Abstract: Regalskeppet Vasa är ett av världens största marina arkeologiska objekt och det enda välbevarade skeppet från 1600-talet. Det bärgades 1961 efter att ha legat på botten i Stockholms hamn i över 300 år. Tiden under vattnet och tiden på museet har utsatt träet i skeppet för många påfrestningar som har resulterat i en nedbrytning av skeppets trä. I syfte att utveckla metoder för bevarande och konservering av arkeologiskt trä har en lång rad studier av den kemiska sammansättningen i Vasas ekträ genomförts. I detta arbete har Fourier transform infrared (FTIR) spektroskopi använts för att undersöka trä från Vasa. Resultaten visar att metoden ger insikt i ett antal processer. Nedbrytning av polysackarider och lignin kan följas. Vidare så ses indikationer på en ökad oxidering av organiska molekyler i närvaro av järnjoner. Skillnad mellan ytträ och bulkträ kan också se med metoden, likaså mängden av konserveringsmedlet, PEG. För att förbättra förståelsen av de uppmätta spektra har modellräkningar genomförts med hjälp av täthetsfunktionalteori (DFT). Sammanfattningsvis så har vi visat att metoden, fourier transform infraröd spektroskopi är utmärkt för studier av arkeologiskt trä. Metoden gör det möjligt att följa kemiska förändringar och deras orsaker i träet vilket på sikt kan leda till att nya metoder för konservering och bevarande av marinarkeologiskt trä kan utvecklas. Ett område som idag i hög grad är outforskat.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)