Utredning av ett utbrott av lunginflammation med Mycoplasma bovis i en svensk nötbesättning samt analys av antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölk från svenska besättningar

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: En nötbesättning i södra Sverige som föder upp kalvar och ungdjur till slakt drabbades under 2013/2014 av ett utbrott av respiratorisk sjukdom med hög morbiditet och mortalitet. Med hjälp av en antikropps-ELISA har besättningen kunnat klassiciferas som positiv för Mycoplasma bovis, i kombination med respiratoriskt syncytialvirus och bovint coronavirus. Besättningen har köpt in djur från ett mycket stort antal besättningar. Skillnader i sjuklighet har kunnat ses utifrån vilka gårdar djuren kom från. Några specifika besättningar hade en hög sjuklighet, det vill säga en stor andel av djuren från dessa insjuknade, medan andra hade låg sjuklighet med en låg andel insjuknade djur. Vad som också har visats är att åldern vid ankomst på inköpta djur från besättningar med hög sjuklighet var betydligt lägre än åldern vid ankomst på djur från besättningar med låg sjuklighet. Det går emellertid inte att konstatera om det är de berörda besättningarnas skick eller djurens ålder vid ankomst som varit den avgörande faktorn. Ingen nedsatt tillväxt på den behandlade gruppen jämfört med den obehandlade kunde påvisas, trots att detta ofta beskrivs i litteraturen. Analys av tankmjölk från 140 svenska besättningar med avseende på antikroppar mot Mycoplasma bovis gav negativa resultat på samtliga prover. Hela Sverige utom Skåne fanns representerade bland de deltagande besättningarna. Detta antyder att förekomsten av M. bovis i Sverige idag fortfarande är mycket låg. Norge anses fortfarande vara helt fria från M. bovis och Finland har sparsam förekomst sedan 2012. Förekomsten i Danmark däremot är betydligt högre. I Europa anses M. bovis vara en bidragande faktor vid cirka 25-33 % av lunginflammationer hos kalv och förekomsten av M. bovis i Europa uppvisar en uppåtgående trend. Ett eventuellt svenskt övervaknings- och bekämpningsprogram bör därför utformas snarast, medan förekomsten fortfarande är låg och förutsättningarna därmed goda att hindra ytterligare smittspridning in i landet samt eliminera den smitta som redan har introducerats.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)