Fracture strength of non-colored and colored high translucent Y-TZP three-unit fixed partial denture cores designed according to the state-of-the-art core design

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Abstract: Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utvärdera brotthållfastheten och brottstypen av icke-infärgade och infärgade anteriora tre-leds broskelett tillverkade av högtranslucent zirconia med state-of-the-art core design. Material och metod: Totalt 40 anteriora tre-leds broskelett i högtranslucent zirconia tillverkades. Zirconia broskeletten delades in i två grupper (Wieland Zenostar MT0) 20 st 3-ledsbroskelett och (DD cubeX2) 20 st 3-ledsbroskelett. Vardera grupp innehöll två subgrupper med 10 st infärgade och 10 st icke-infärgade broskelett. Alla broskelett genomgick värmebehandling och artificiell åldring i form av termocykling och förbelastning varefter proverna utsattes för last till brott. Resultat: Signifikant skillnad i brotthållfasthet (p=0,000001) i gruppen (Wieland Zenostar MT0) icke-infärgat och infärgat. Ingen signifikant skillnad uppmättes i gruppen (DD cubeX2) icke-färgat och infärgat. Slutsats: Med de begränsningar som denna studie medför, kan följande slutsatser dras - Infärgning av högtranslucent Y-TZP med infiltrationsteknik före sintring kan potentiellt minska brotthållfasthet av protetiska konstruktioner. - En minskad brotthållfasthet efter infärgning uppmättes i en av grupperna (Wieland Zenostar MT0), ingen skillnad efter infärgning påvisades i den andra gruppen (DD cubeX2). - Inga tydliga konklusioner gällande brottstyp kunde fastställas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)