Informations- och materialflödet i underhållsentreprenader

University essay from Lunds universitet/Byggproduktion

Abstract: Syftet med denna studie är att få en inblick i orsaken till hämtordrar inom underhållsentreprenader. Även varför alternativ till hämtordrar såsom leveranser inte nyttjas lika frekvent och vad som kan öka detta användande undersöks. Genom intervjuer med platschefer, hantverkare och annan personal på fallföretaget kartläggs uppfattningen om olika alternativ till hämtordrar. En fallstudie med kvalitativa aspekter har genomförts med halvstrukturerade intervjuer. Resultaten baseras på intervjuer med tio platschefer, en arbetsledare och 23 hantverkare samt entreprenadingenjör, inköpschef och projektchef med olika kopplingar till underhållsarbete för att kartlägga uppfattningen av hämtordrar och de alternativ som finns till dessa. Även en kvantitativ undersökning av hämtordrars förekomst på olika arbetsplatser har utförts i form av observationer. För att få representativa uppgifter har fakturor från både större och mindre arbetsplatser undersökts. De från studien erhållna resultaten har slutligen analyserats mot den framtagna teorin för att besvara frågeställningarna. Att hämtordrar genererar kostnader för företaget är allmänt vedertaget inom byggbranschen. Kostnaderna bygger både på arbetskostnader för hantverkare och på bildriftskostnader. I större städer med flertalet bygghandlare nära till hands är det svårmotiverat att eliminera hämtordrar helt, speciellt i underhållsarbete där beställningar av arbete kan inkomma precis innan arbetet behöver utföras och där själva arbetet endast pågår under ett fåtal timmar. Som ett första led i att minska antalet hämtordrar bör kontakt med taxibolag upprättas. Dessa har möjlighet att hämta upp mindre beställt material på bygghandlarna och lämna detta på arbetsplatser runt om i städerna. Kostnaderna för dessa taxileveranser understiger kostnaden för en hämtorder samtidigt som hantverkarna kan producera på arbetsplatsen under tiden som leveransen sker. Med detta alternativ finns det möjlighet att minska antalet hämtordrar redan i morgon. Genom att över en längre tid succesivt bearbeta sina materialleverantörer och -distributörer så att bättre leveransvillkor och leveransaviseringar i nära anslutningar till leverans kan avtalas om, är det möjligt att påverka uppfattningen av utomstående leveranser i positiv riktning. Samtidigt som det blir lättare och mer tidseffektivt att använda sig av utomstående leveranser bör andelen hämtordrar minska. Detta alternativ till hämtordrar kräver en längre tid av förhandling med redan etablerade leverantörsoch distributörspartners men mynnar efter hand ut i att antalet hämtordrar minskar. Företaget har möjlighet att succesivt gå över till att använda sig av ambulerande leveranser och utomstående lager där den förstnämnda lösningen innebär att en eller ett par tjänster skapas inom företaget. Det sistnämnda alternativet innebär att avtal med utomstående företag ingås. Dessa sista lösningar kräver troligtvis en längre förhandlingstid eftersom det i dagsläget inte finns några liknande avtal inom fallföretaget. Dock finns det erfarenhet inom koncernen av båda dessa alternativ, varför man inte startar på ruta noll utan kan ta till vara på dessa erfarenheter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)