Är större alfavinkel i höftleden associerad med mindre rörlighet och lägre isometrisk styrka hos personer med långvarig höft/ljumsksmärta?: A Pilot Study

University essay from Luleå/Department of Health Sciences

Author: Lasse Johansson; [2016]

Keywords: ;

Abstract: Femoroacetabular impingement (FAI) är en mekanisk nötning i höftleden på grund av förändrad morfologi och anses kunna utgöra en orsak till artros. Operationsfrekvensen har ökat dramatiskt även om sambandet till artros ännu ej fastställts vetenskapligt. Morfologiska förändringar är vanligt hos asymtomatiska individer och det saknas en enhetlig diagnos av FAI. Alfavinkeln är ett sätt att mäta FAI radiologiskt. Minskad rörlighet och styrka har rapporterats vid FAI i vissa fall. Kunskap om funktionella nedsättningar vid FAI behövs som ett första steg, innan man kan utforma ett fysioterapeutiskt behandlingsprogram. Syftet var att undersöka om alfavinkeln var associerad med rörlighet och isometrisk styrka i höften hos individer med långvarig höft/ljumsksmärta. Sekundärt syfte var att undersöka om det fanns könsskillnader avseende ROM och isometrisk styrka. Fyrtiosex patienter med unilateral höft/ljumsksmärta >3mån, 18-55 år, ingen tidigare höftoperation eller artros deltog i denna tvärsnittsstudie. Patienterna genomgick röntgen och test av höftrörlighet och isometrisk styrka. ANCOVA med kön som covariate användes för att undersöka gruppskillnader mellan de med en alfavinkel </≥60º och skillnader mellan kön.ResultatInga signifikanta skillnader påvisades avseende rörlighet eller isometrisk styrka mellan grupperna. Gruppen med <60º alfavinkel tenderade ha större rörlighet i abduktion och inåtrotation i neutralposition. Kvinnor hade större inåtrotation i neutralposition samt i 90º flexion och en tendens till större flexion än män. Män hade högre isometrisk styrka i alla riktningar jämfört med kvinnor. Inga signifikanta skillnader påvisades avseende rörlighet eller isometrisk styrka mellan grupper med en alfavinkel </≥60º även om en tendens till skillnad sågs i abduktion och inåtrotation i neutralposition. Denna pilot studies metodologi är lämplig för forskning framgent med fördel på större populationer.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)