Naturlik förplantering i en urban skala, för ett långsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia : prototyper för skogslika vegetationsridåer som koncept för ett förbättrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle

University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Abstract: I nordöstra Lund planeras forskningsbyn Science Village Scandinavia (SVS). Stora avstånd mellan viktiga noder i området ses tillsammans med hårda vindar som utmaningar vid arbetet med att göra SVS attraktivt och besöksvärt under den långa exploateringstiden. På uppdrag av SVS AB och Lunds kommun presenterar detta examensarbete ett förslag för en förplantering av naturlik skogsvegetation på platsen. Ett koncept, där smala vegetationsridåer planteras längs de framtida rörelsestråken i SVS, föreslås i examensarbetet som en strategi för att klimatskydda platsen och samtidigt möjliggöra ett bevarande av vegetation som urban grönska i forskningsbyn. I enlighet med projektets stora hållbarhetsambitioner uttrycker konceptet även målet att presentera möjligheter för att använda avlägsnat växtmaterial som en resurs. Hur kan ett långsiktigt dynamiskt vegetationsbyggande, enligt det ekologiska tillvägagångssättet, förena värden såsom vindskydd, rekreationsvärden och ett ekonomiskt resursuttag, både tidigt och på lång sikt? En kunskapssammanställning görs kring vegetation som vindskydd samt hur ett långsiktigt dynamiskt vegetationsbyggande förhåller sig till smalare ridåplanteringar, ett upplevelsemässigt perspektiv, ett tidsperspektiv samt ett växtmateriellt resursuttag. Kunskapen tillämpas och presenteras i ett gestaltningsförslag där ett system av vegetationsridåer, med en stor variation i strukturell uppbyggnad, föreslås. Till förslaget kopplas ett antal planteringsprototyper som exemplifierar hur naturlik skogsvegetation kan byggas i en skala som har stor potential för multifunktionell användning i urbana sammanhang. En strukturell variation föreslås för att förena önskade värden, inte minst för en nödvändig kompromiss mellan den tätare vegetation som fordras i ett lähägn och den öppnare vegetation som ofta föredras, både i ett trygghetsperspektiv och ett skogsbruksperspektiv. En strukturell och artmässig variation skapar förutsättningar för en långsiktig dynamik från en ekologiskt synvinkel, samt en mångfald av upplevelser för besökaren. Snabbväxande trädslag med kort omloppstid förenas med en långsiktigt robust uppbyggnad för att komponera en plantering som ska fungera som en social, ekologisk och ekonomisk resurs för området, både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Ett lyckat resultat förutsätter att vegetationen sköts för att möta uppsatt målsättning. Den största vinningen med föreslagen plantering anses vara möjligheten för bevarande av vegetation i den framtida forskningsbyn. Potentialen för besparingar genom trädflytt under exploateringen är också stor. Planteringen kan samtidigt utgöra en allmän pedagogisk arena kring ansvarsfull, lokal resurshantering.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)