Logistics System Design and Flow Analysis in Van Racking Industry : The case of flow reorganization at Tevo.

University essay from KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Author: Gabriel Figueiredo; Muhammad Faisal; [2015]

Keywords: ;

Abstract:

Det brittiska bilinredningsföretaget Tevo Limited som levererar bilinredning avsedd för servicefordon strävar efter att bli marknadsledande, och befinner sig därav i en expansionsprocess av sina tjänster. Då företaget söker efter resurssnåla förbättringar av sina processer förmedlades detta examensarbete genom deras svenska samarbetspartner Modul-System. Baserat på Lean principer har tre olika processer vid Tevo Limited fabrik studerats med avseende på cykeltid och kvantitet i output för en specifik fordonsmodell. Den första undersökta processen är skärningsprocessen där antingen träd eller plastplattor beroende på modell beskärs till golv och väggfoder som sedan skall fästas inuti fordonen. Den faktiska bearbetningsprocessen utförs av en CNC-maskin med en operatör ansvarig för förseelse av CNC-maskinen med nya ännu obearbetade plattor, lagring av de färdigbearbetade golv och väggfodren vid deras respektive lager samt förflyttning av det överskottsmaterial som uppstår vid beskärningsprocessen. För denna process har en värdeflödesanalys utav nuläget uträttats följt av utvecklandet av en värdeflödesanalys av ett framtida läge där slöserireducerade aktiviteter tagits i åtanke. Det genererade resultatet föreslår två nya uppsättningar av processen där den ena är tänkt att utföras av en operatör medan den ändra är tänkt att utföras av två operatörer. Förslaget med en operatör indikerar potential för reducering i cykeltid samt i strecka vandrad av operatören med 9 procent. Ifall av en konfiguration med två parallella CNC-maskiner kan en förökning i output om 27 till 31 procent baserat på utfärdade simuleringar förväntas från implementering av förslaget. Det förslag som föreslår att två operatörer skall utföra processen visade sig genom simulering vara mest lämplig för en konfiguration av tre eller flera parallella CNC-maskiner, vid vilka en ökning i output omkring 94 till 110 procent kan förväntas. Den andra undersökta processen är lagerplockningsprocessen där paletter drivna på en handtruck dras igenom det lager, där de nödvändiga delarna för de kundspecifika bilinredningarna plockas upp för att sedan levereras till monteringen. Efter att en sekvensanalys kombinerad med en noddiagramsanalys som kartlägger operatörens rörelser genom lagret upprättats föreslogs ett förbättringsförslag för processen baserad på de slöseriinnehållande aktiviteter som upptäckts. Förslaget indikerar potential för en förminskning i cykeltid för processen om 13 procent, samt en förminskning i den nödvändiga sträckan vandrad av operatören om 37 procent. Den tredje undersökta processen är hyllmonteringen där bilinredningen monteras innan den fästs inne i fordonen. Då hyllmonteringen är den efterföljande processen till lagerplockningen och de båda processerna är väldigt olika i cykeltid är en utav huvudangelägenheterna att en stor andel material lagras vid monteringen. Med avseende på detta har ett förslag upprättats som föreslår en modifiering med en förmontering följd av en slutmontering, i syfte att upprätta ett jämnare materialflöde. Genom sekvensanalys har det förbättrade förslaget för hyllmonteringsprocessen visat potential för reducering av cykeltiden med 17 procent, samt reducering av operatörens vandrade strecka med 30 procent. En kombinerad simulering av lagerplockningen och hyllmonteringen i en lina har även genomförts, av vilken resultatet antyder en förökning i output om 15 till 25 procent med hälften av de tillgängliga resurserna aktiva.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)