Statistical Evaluation and Modelling of Landslide Initiation Points in Western Norway

University essay from Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

Abstract: Norge drabbas årligen av hundratals jordskred vilket leder till betydande ekonomisk skada och fara för liv. Därför bedriver norska myndigheter och forskningsinstitutioner omfattande forskning om jordskred och vidtar åtgärder för att övervaka, modellera och slutligen mildra konsekvenserna av och förebygga dessa. Som en del av sitt arbete underhåller norska vattenresurs- och energimyndigheten en nationell skreddatabas som bland annat tillhandahåller rumslig information om enskilda jord- och snöskred. Skred registreras dock främst i sina nedre delar, vanligtvis vid ett ställe där vägar eller dylikt korsas. Syftet med denna uppsats är att utveckla en modell för västra Norge som möjliggör att bestämma jordskreds begynnelsepunkt så noggrant som möjligt utifrån den rumsliga information som registrerats i databasen. Modellen använder sig av oskarp logik, till skillnad från dagens modeller för Norge som visar terrängens benägenhet för jordskred och är baserade på binär logik. I denna studie bestäms frekvens av förekomst och oskarpa medlemskapsfunktioner för elva relevanta parametrar. Sedan testas parametervikter och -kombinationer i syfte att bestämma den modell som ger bäst resultat. Den slutgiltiga modellen har en genomsnittlig distans på 231 m till de faktiska begynnelsepunkterna och uppnår därmed inte det önskade resultatet. De faktiska begynnelsepunkterna har dock generellt ett så pass högt oskarpt sanningsvärde att modellen verkar lämpa sig som underlag för en graderad karta över skredbenägenhet. Detta antagande styrks efter att i ett första test ha jämfört den graderade kartan med den ograderade som används idag. Det rekommenderas dock ytterligare analyser för att kunna bekräfta detta med säkerhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)