Identifiering av riskområden för extremer av markfuktighet med Soil Topografic Index : jordbruksmarken i Helsingborgs kommun i nutida och framtida perspektiv

University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Abstract: STI (Soil Topografic Index) är ett hydrologiskt index som beskriver markfuktigheten i ett landskap. Då indexet är baserat på de relativt konstanta faktorerna topografi, jordens textur och jorddjup beskriver det ett generellt markfuktighetsmönster. Indexet applicerades på jordbruksmark i Helsingborgs kommun för att få kunskap om vilka områden markfuktigheten tenderar att vara låg eller hög. Vid extrema väderhändelser kan markfuktigheten i dessa områden bli extrem, i form av antigen väldigt låg eller hög. Att ha kunskap om vilka områden som kan utsättas för en extrem markfuktighet antas bli ännu viktigare i samband med klimatförändringarna. Detta då klimatförändringarna kommer att leda till mer extremt väder. Genom att ha kunskap om riskområden för en extrem markfuktighet finns möjlighet till riktade klimatanpassningar. Med hjälp av GIS kunde STI appliceras på det valda studieområdet och en karta över områdets markfuktighetsmönster kunde produceras. I intervjuer med personer med koppling till jordbruksområdet samlades information in om markfuktighet samt befintliga riskområden för extrem markfuktighet karterades. STI-värdena för de karterade riskområdena för låg markfuktighet jämfördes med STI-värdena för karterade riskområden för hög markfuktighet. Ett Mann Whitney U test bekräftade att STI-värdena för riskområdena med låg markfuktighet var signifikant lägre än STI-värdena för riskområden med hög markfuktighet, vilket indikerar att den producerade kartan med STI relativt väl speglar markfuktighetsmönster och identifierar riskområden för en extrem markfuktighet. Genom att applicera en hot spot analys över modelleringen med STI kan man tydligare se markfuktighetsmönstret samt dela in jordbruksområdena i olika klasser baserat på markfuktigheten. De karterade riskområdena användes för att kunna utvärdera klassificeringen. En jämförelse mellan klasserna och de karterade riskområdena med hjälp av en förväxlingsmatris påvisade en total noggrannhet på 78 %. Utvärderingarnas relativt goda resultat indikerar att STI skulle kunna vara ett hjälpmedel för att förstå markfuktigheten och identifiera riskområden för extrem markfuktighet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)