The road to food security : evaluating and improving open-access road data in Tanzania with satellite imagery

University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Abstract: Metoderna som används för att göra den globala livsmedelsförsörjningen tryggare har bytt fokus från själva produktionen av jordbruksgrödor till att öka människors tillgänglighet till marknader. Analyser visar att det finns ett samband mellan inkomst, avlägsenhet, och hur stor andel av god jordbruksmark faktiskt används för jordbruk. För att beräkna tillgänglighet krävs fullständig, uppdaterad, och pålitlig vägdata; men sådan data saknas ofta i många länder. Trots detta kan öppen tillgång vägdatabaser, till exempel OpenStreetMap (OSM) och den Global Road Open Access Dataset (gROADS), används som alternativa datakällor eftersom de erbjuder en omfattande global täckning och kan laddas ner helt kostnadsfritt. Däremot har dess kvalité ifrågasatts eftersom vägdata samlas in i databaserna genom crowdsourcing, vilket påverkar rumslig noggrannhet och fullständighet på olika sätt i olika delar av världen beroende på vem som hade samlat in data och hur den hade samlats in. Det här examensarbetet syftar till att utvärdera dessa befintliga öppen tillgång vägdatabaser samt försöka extrahera ett mer omfattande vägnät ur öppen tillgång Google Earth och Sentinel-2 satellitbilder där befintliga vägdatabaser har brister. Tanzania har valts ut som testområde därför att landet har en otrygg livsmedelsförsörjning trots att andelen jordbruksmark i landet räcker till att tillgodose befolkningens livsmedelsbehov. Resultaten visar att OSM-vägdatabasen har en god geografisk noggrannhet och fullständighet fastän några mindre vägar saknas, medan gROADS-vägdatabasen är olämplig för småskaliga analyser där hög geografisk noggrannhet krävs. De visar även att det är möjligt att extrahera ett vägnät som består av små grusvägar ur Google Earth:s satellitbilder med hög rumslig upplösning, dock metoden som har använts på de Sentinel-2 satellitbilderna misslyckades.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)