Morfologisk och kemisk beskrivning av en svensk rabarbersamling (Rheum raponticum L.)

University essay from SLU/Dept. of Crop Science

Abstract: Mitt examensarbete utgör ett led i Nordiska Genbankens (NGB) uppgift att skapa en nordisk s.k. "core collection" av rabarber, Rheum rhabarbarum L. Samlingar finns även i våra nordiska grannländer Norge, Finland, Danmark och Island. I Sverige har ett insamlingsarbete av rabarber pågått under åren 2002 och 2003 för att komplettera en äldre samling. Detta har resulterat i en ny samling på totalt 60 kloner som för närvarande finns hos Svalöf Weibull AB i skånska Svalöv. Min uppgift har varit att dokumentera morfologiska särdrag i enlighet med "Guidelines for rhubarb, Rheum rhabarbarum L. TG/62/6" utformad av International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) samt att fotodokumentera materialet. Dessutom har jag utfört kemiska analyser av oxalsyra och äppelsyra i 1/3 av klonerna. Parallellt med mitt arbete har en DNA-fingerprintanalys utförts på Markörlaboratoriet vid Svalöf Weibull AB. Jag har kunnat utnyttja resultaten från denna undersökning för att spåra eventuella namngivna sorter och upptäcka dubbletter i det insamlade materialet. Det praktiska arbetet med fingerprinting har dock inte ingått i mina uppgifter. Det finns mycket stor variation i det insamlade materialet beträffande både morfologiska och kemiska karaktärer. Fingerprintanalysen visar dock att flera kloner inte kan skiljas åt. Det finns således 20 kloner som inte kan separeras från sorten 'The Sutton' och de kommer från så skilda landskap som Lappland, Närke och Skåne. Ett 10-tal andra kloner tycks vara identiska men det är ovisst av vilken sort. Ytterligare några kloner verkar ha dubbletter. Efter bortsortering av dessa bör samlingen kunna begränsas till ett 20-tal kloner med stor inbördes variation. Denna klonsamling kommer att bevaras i odling på Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg. Beskrivningarna och fotodokumentationen skall ingå i databaser hos NGB och kommer att vara tillgängliga via Internet. SUMMARY This essay is a part of the work at the Nordic Gene Bank (NGB) to create a Nordic core collection of rhubarb, Rheum rhabarbarum L. Collections have been established also in our Nordic neighbouring countries Norway, Finland, Denmark and Iceland. In Sweden, collecting of rhubarb has taken place in 2002 and 2003 and will complement an older collection. This has resulted in a new collection of totally 60 clones, presently growing at Svalöf Weibull AB, Svalöv, Skåne. My part of this work has been to examine and describe morphological characteristics according to the "Guidelines for rhubarb, Rheum rhabarbarum L. TG/62/6" designed by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) and to create a photo documentary showing these traits. I have also taken part in chemical analyses of oxalic acid and malic acid in 1/3 of the clones. In parallel with my work, a DNAfinger print analysis has been done at the Marker Laboratory at Svalöf Weibull AB. I have been able to use results from this investigation in order to trace any known commercial varieties or doublets among the unnamed clones in the collection. Large differences were found in the collected material considering both morphological and chemical characters. The finger print analysis showed, however, that several clones could not be separated from each other. Thus, 20 clones seem to be identical with the variety 'The Sutton', and they come from such different provinces as Lapland, Närke and Skåne. Another 10 clones seem to be identical, but it is unknown which variety it is. Some other clones also appear to have doublets. After sorting out the doublets, the collection will be restricted to some 20 clones with large variation between clones. Once the work with this collection is finished, the clones will be moved to the open-air museum Fredriksdal at Helsingborg. The descriptions and photo documentations will be included in the databases at NGB, which are available at the Internet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)