Pathways for a Sustainable Treatment of Biomass Residue at Palm Oil Mills: the Case of Indonesia

University essay from KTH/Energiteknik

Author: Lorenzo Sani; [2018]

Keywords: ;

Abstract: Utöver att palmoljeindustrin producerar den mest konsumerade vegetabiliska oljan i världen skapar den också en betydande mängd biomassavfall. Det finns consensus över att användning utav detta biomassanavfall för energiproduktion har en betydande potential. Men palm oil mill effluent (förkortas POME efter akronym av palm oil mill effluent), restprodukten som är ansvarig för dem största växthusgasutsläppen i palmoljeproduktion, tas om hand på ett ohållbart sätt. Metanutsläpp från POME-nedbrytning, i en konventionell palmolja kvarn, ansvarar för mer än hälften av utsläppen av växthusgaser i produktionsprocessen (exklusive förändring av markanvändningen). Detta arbete undersöker alternativ för att eftermontera bioraffinaderier i indonesiska palmolja kvarnar som kan effektivt utnyttja POME för att skapa förädlade produkter (t.ex. el, kompost och pellets) och samtidigt minska miljöpåverkan. I detta arbete presenterar författaren en litteraturöversikt av kommersiellt mogna behandlingstekniker för POME och biomassavfall samt framhäver de mest lovande metoderna. Därefter skapas olika bioraffinaderikoncept genom att kombinera de mest intressanta teknikerna med syfte att maximera intäkter och sociala effekter samtidigt som minska miljöpåverkan. För varje bioraffinaderikoncept utförs en hållbarhetsbedömning med hjälp av olika serier av indikatorer som representerar ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. En multikriterieanalys tillämpas för att kombinera i ett enda index den information som erhållits genom hållbarhetsbedömningen. Denna metod möjliggör identifiering av lösningen som erbjuder den bästa avvägningen samtidigt som man integrerar i beslutsprocessens synvinklar från alla parter. Resultaten visar att det är möjligt att undvika metanutsläpp från obehandlad POME på ett ekonomiskt lönsamt sätt samtidigt som man genererar positiva sociala konsekvenser. Utsläppsminskningen av de föreslagna bioraffinaderikoncepterna visar besparingar från 67% till 109% jämfört med det konventionella systemet. Vidare visade sig att alla föreslagna bioraffinaderikoncept var ekonomiskt och socialt hållbara. De bästa resultaten har erhållits av ett bioraffinaderikoncept som producerar el från metan som tagits från POME-nedbrytning för att producera högkvalitativa produkter som pellets från biomassrest och rå kärnolja. Samma lösning visade sig vara bäst också för off-grid palmolja kvarnar, trots att de tenderar att fördra lösningar med enklare design. Sammanfattningsvis visar denna studie att bioraffinaderikoncept är en möjlighet för bruksägare att följa de strängaste miljöreglerna samtidigt som öka vinsten och skapa positiva social påverkan.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)