Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

University essay from SLU/Department of People and Society

Abstract: Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. Bevis för att naturen kan ha positiv effekt på människans hälsa och välbefinnande är genom flertalet studier etablerad. Med frågeställningarna: Vad är det i trädgårdens utformning som gynnar rehabiliteringen av denna målgrupp? samt Vilka är Rehabiliteringsträdgården i Alnarps styrkor och svagheter? har målet varit att undersöka Alnarps Rehabiliteringsträdgård utifrån ett designperspektiv. Syftet med arbetet har varit att konkretisera Alnarps Rehabiliteringsträdgårds kvalitéer utifrån dess formgivning för målgruppen utmattningssyndrom. Genom att kombinera en litteraturstudie med intervjuer samt egna besök och platsanalyser har förhoppningen varit att skapa ett diskussionsunderlag kring framtida utformning av liknade restorativa miljöer för återhämtning och rehabilitering. Perceived Sensory Dimension Serene, Nature, Prospect, Refuge och Space är essentiella för en stödjande miljö i en rehabiliteringsträdgård. Resultaten visade att de aktiva delarna av rehabiliteringsträdgården var relativt välfungerande och innehöll flera av de nödvändiga dimensionerna/kvalitéerna. De restorativa delarna av rehabiliteringsträdgården, som var viktig framförallt i de initiala delarna av rehabiliteringsprocessen, saknade flera av dessa dimensioner /kvalitéer samt hade även ytor av ”ingenmansland” som helt avsaknade Perceived Sensory Dimension. Det fanns en diskrepans i hur rehabiliteringsträdgården upplevdes, detta kan relateras till Scope of Meaning, både i förhållande till olika individer och till var i rehabiliteringsprocessen dessa befann sig. Behovet av varierade restorativa miljöer belystes men även behov av att vidare identifiera och definiera specifika kvalitéer i naturliga miljöer som kan stödja rehabilitering och återhämtning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)