Essays about: "Ekologisk"

Showing result 1 - 5 of 219 essays containing the word Ekologisk.

 1. 1. "Be the Change?" - Exploring the Environmental Mitigation Potential of Lifestyle Changes in Europe Using a Multi-Regional Input-Output Model

  University essay from Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Ruben Lundström; [2017]
  Keywords : Sustainable Consumption; Climate Mitigation; Lifestyles; Europe; MRIO; Technology and Engineering;

  Abstract : Är det möjligt för konsumenter att vara förändringen man vill se i samhället, och därmed bidra till en hållbarare framtid? Med hjälp av en modell baserad på Multi-Regional Input-Output (MRIO) analys undersöks den miljömässiga potentialen av olika livsstilar i EU. Europeiska hushålls fotavtryck för koldioxid, toxicitet, vatten och land beräknas för olika konsumtionsmönster. READ MORE

 2. 2. Utrymmeskrav i ekologisk grisproduktion : påverkan av grisnings- och digivningsboxens storlek i förhållande till suggans och smågrisarnas beteende och produktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Minna Kulokorpi; [2017]
  Keywords : utrymmeskrav; ekologisk grisproduktion; grisnings- och digivningsbox;

  Abstract : Enligt EU:s regler för ekologisk grisproduktion ska grisnings- och digivningsboxar för ekologiska besättningar ska vara minst 7,5 m2. Dock har det uppmärksammats att en del ekologiska besättningar i Sverige inte uppfyller kravet utan grisningsboxar som används i Sverige är enligt praxis 6 m2, byggda enligt de svenska djurskyddsbestämmelserna. READ MORE

 3. 3. Acid Sulfate Soils and Metal Accumulation in Sediments in Rosån Catchment, Northern Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Carola Lindström; [2017]
  Keywords : Acid sulfate soils; increased metal concentrations; anthropogenic activity; Sura sulfatjordar; ökade metallkoncentrationer; mänsklig påverkan;

  Abstract : Global environmental concerns arise when marine deposits with fine-grained iron sulfide-rich sediments (FeS and FeS2), now situated above sea level, oxidize from anthropogenic lowering of the groundwater table. The oxidation of iron sulfides decreases the soil pH and the acidic environment of these Acid Sulfate Soils (AS) soils increase weathering and mobilization of metals into adjacent watercourses, lakes and estuaries. READ MORE

 4. 4. Analys av varför sjöar klassats till dålig ekologisk status : rapporterade enligt vattendirektivet 2015

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Jenny Näslund; [2017]
  Keywords : dålig ekologisk status; biologisk kvalitetsfaktor; hydromorfologisk kvalitetsfaktor; expertbedömning; vattendirektivet; vattenförekomst;

  Abstract : Vattendirektivet 2000/60/EG infördes i Europeiska Unionen med syfte att skydda Europas vattenresurser. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god vattenstatus till år 2015, alternativt 202l och senast 2027. Vattenförekomster är exempelvis sjöar och vattendrag. READ MORE

 5. 5. Size and Abundance of Late Pleistocene Reticulofenestrid Coccoliths from the Eastern Indian Ocean in Relation to Temperature and Aridity

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Jeroen van Dijk; [2017]
  Keywords : coccoliths; abundance; biometry; circular polarized light microscopy; Late Pleistocene; Marine Isotope Stage 11; kokkoliter; mängder; biometri; cirkulär polariserat ljus; pleistocen; Marine Isotope Stage 11;

  Abstract : Measurements on coccolith abundance and mass can be used as a signal of primary productivity and pelagic calcification in response to environmental change. The Leeuwin Current (LC) is known to transport warm and low-salinity waters from the Indo-Pacific Warm Pool (IPWP) southwards along the coast of West Australia. READ MORE