Essays about: "barns utveckling"

Showing result 1 - 5 of 39 essays containing the words barns utveckling.

 1. 1. Artikel 31 : barns rätt till lek : en förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nicklas Centring; [2016]
  Keywords : barnkonventionen; barns rätt till lek; barnkonsekvensanalys; utemiljö; lekteori; barns utveckling;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att höja kunskapsnivån bland landskapsarkitekter gällande FN-konventionen om barns rättigheter, i synnerhet artikel 31, barns rätt till lek. Detta för att kunna säkerställa barnets rättigheter genom de möjligheter till påverkan en landskapsarkitekt har. READ MORE

 2. 2. Barns informella lärande i utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Ingemansson; [2016]
  Keywords : lärande; utveckling; barn; lek; utemiljöer; natur; landskapsarkitektur; sensoriskt; informellt;

  Abstract : Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka frågeställningarna: *På vilket sätt kan utemiljöer påverka barns informella lärande? *Hur kan utemiljöer gestaltas för att stimulera barns informella lärande? Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ litteraturstudie av främst artiklar och böcker skrivna inom ämnesområdena; pedagogik, miljöpsykologi, utvecklingspsykologi och landskapsarkitektur. Uppsatsen innehåller även ett designförslag över en lekmiljö designad för att stimulera barns informella lärande. READ MORE

 3. 3. Mobile Devices in the Hands of the Youngest Children

  University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Author : Diana Jones Thomory; Nataliia Mykhailovska; [2016]
  Keywords : mobile devices; applications; games; entertainment videos; cognitive development; children development; children interaction; mobila enheter; applikationer; spel; underhållning videor; kognitiv utveckling; barns utveckling; barn interaktion;

  Abstract : Det har blivit modernt att använda mobila enheter i tidig ålder. Studien syftar till att förstå hur barn interagerar med mobila enheter under de första 4 levnadsåren och hur de kan hjälpa föräldrar att få inlärningsfördelar för de yngsta barnen. READ MORE

 4. 4. Barns möjlighet till medverkan i BKA-processen : exemplifierat genom Sylteskolan i Trollhättan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Arnås; Klara Elg; [2016]
  Keywords : barnkonsekvensanalys; BKA; barnkonventionen; barns rättigheter; barns perspektiv; barns medverkan; enkätundersökning; gåtur;

  Abstract : Under de två senaste decennierna har barn och unga börjat ses mindre och mindre som enbart blivande vuxna utan allt större värde har också satts på barndomens egenvärde. Barnen ses mer och mer som kompetenta och självständiga individer som besitter en expertkunskap om den egna utemiljön. READ MORE

 5. 5. Barnens plats på skolgården : en studie om hur fysisk aktivitet och hälsa påverkas av skolgårdens utformning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kani Karem; [2016]
  Keywords : skolgård; grundskola; utformning; fysisk aktivitet; utemiljö; lekmiljö;

  Abstract : I detta kandidatexamensarbete har syftet varit att få en bättre förståelse för hur man skapar en god utemiljö för barn på skolgården. Jag har undersökt hur man planerar utemiljön för att stimulera barn till en ökad fysisk aktivitet genom skolgårdens utformning och innehåll. READ MORE