Essays about: "barns utveckling"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the words barns utveckling.

 1. 1. A place for play in Ng’ambo : a design proposal with children in focus for a public space in an informal settlement of Zanzibar, Tanzania.

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Eklund; [2018]
  Keywords : developing country; designing for play; children’s perspective; informal settlements in Zanzibar; Ng’ambo; Uwanja wa Farasi; Minor Field Studies;

  Abstract : Almost all the countries of the world have signed the UN Convention on the Rights of the Child. The Convention is an international agreement that aims to give children the right to be heard and treated with respect, no matter where in the world the child is born. READ MORE

 2. 2. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hållbarhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Andersson; [2017]
  Keywords : hållbar utveckling; barnvänlighet; lekplats; lekmiljöer; lekfullhet; planeringsverktyg; planering; förvaltning; Falkenbergs kommun;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att undersöka vad hållbarhet innebär när det gäller utveckling av lekplatser i kommunal regi. För att försöka uppnå syftet utgår undersökningen ifrån tre olika nivåer som på varierande sätt kan tänkas beröra och påverka en kommunal lekplatsutveckling – Lekplatsens egenskaper, Geografisk kontext samt Kommunala strategier. READ MORE

 3. 3. Artikel 31 : barns rätt till lek : en förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nicklas Centring; [2016]
  Keywords : barnkonventionen; barns rätt till lek; barnkonsekvensanalys; utemiljö; lekteori; barns utveckling;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att höja kunskapsnivån bland landskapsarkitekter gällande FN-konventionen om barns rättigheter, i synnerhet artikel 31, barns rätt till lek. Detta för att kunna säkerställa barnets rättigheter genom de möjligheter till påverkan en landskapsarkitekt har. READ MORE

 4. 4. Barns möjlighet till medverkan i BKA-processen : exemplifierat genom Sylteskolan i Trollhättan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Arnås; Klara Elg; [2016]
  Keywords : barnkonsekvensanalys; BKA; barnkonventionen; barns rättigheter; barns perspektiv; barns medverkan; enkätundersökning; gåtur;

  Abstract : Under de två senaste decennierna har barn och unga börjat ses mindre och mindre som enbart blivande vuxna utan allt större värde har också satts på barndomens egenvärde. Barnen ses mer och mer som kompetenta och självständiga individer som besitter en expertkunskap om den egna utemiljön. READ MORE

 5. 5. Barns informella lärande i utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Ingemansson; [2016]
  Keywords : lärande; utveckling; barn; lek; utemiljöer; natur; landskapsarkitektur; sensoriskt; informellt;

  Abstract : Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka frågeställningarna: *På vilket sätt kan utemiljöer påverka barns informella lärande? *Hur kan utemiljöer gestaltas för att stimulera barns informella lärande? Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ litteraturstudie av främst artiklar och böcker skrivna inom ämnesområdena; pedagogik, miljöpsykologi, utvecklingspsykologi och landskapsarkitektur. Uppsatsen innehåller även ett designförslag över en lekmiljö designad för att stimulera barns informella lärande. READ MORE