Drugs and alcohol – The Swedish monopolies

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Det svenska apoteksmonopolet etablerades 1970. Syftet med monopolet var att anpassa apoteksmarknaden till medicinsk, teknisk och ekonomisk utveckling. Målet Hanner påbörjades 2005, när Stockholms tingsrätt begärde förhandsavgörande angående det svenska apoteksmonopolet. Krister Hanner var åtalad för att ha sålt icke receptbelagda rökavvänjnings produkter. Detta stred mot Läkemedelslagen. Hanner ifrågasatte den svenska lagens överensstämmelse med EU-rätten, vilket också EU-domstolen gjorde. Några år innan Hanner-fallet begärde Landskrona tingsrätt ett förhandsavgörande beträffande Systembolagets monopol. Franzén hette mannen som var åtalad för brott mot Alkohollagen eftersom han hade sålt vin, vilket ju Systembolaget har ensamrätt på.

EU-domstolen konstaterade i de båda fallen att artikel 37.1 TFEU var tillämplig på statliga handelsmonopol. Monopolets urvalssystem skall vara utformat med kriterier som är oberoende av produkternas ursprung och ge möjlighet till inblick i systemet, motiverade beslut och en oberoende instans dit man kan överklaga. I Hanner-fallet kunde man att se att bara en risk för diskriminering var oförenlig med EU-rätten.

Regeringen ville sälja Apoteket AB för att utöka konsumenternas inflytande på marknaden och konkurrenssätta apoteksmarknaden. Regeringen var optimistisk eftersom tidigare konkurrenssättning av andra marknader verkade ha gett positive effekt. Rapporten från Riksrevisionen visade dock att avregleringen hade kunnat gå till på ett bättre sätt. Apoteksmonpolet så som det såg ut 2005 var inte förenligt med EU-rätten, men domen innebar inte att Apoteksmonopolet nödvändigtvis behövde upphöra. Om Sverige helt enkelt hade ändrat reglerna efter EU-domstolens dom så hade transparensen ökat och riskerna för diskriminering hade minskat avsevärt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)