Virkesproduktion i samklang med rekreation och biodiversitet i tätortsnära skog

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Tätortsnära skog spelar en avgörande roll när det gäller människors behov av motion och utöva någon sport eller söka rekreation. Förvaltning och skötsel av vegetationen kring Mölleröds tätortsnära naturområde är i ständig utveckling. Ungefär 4 kilometer sydväst om Hässleholms centrum ligger Mölleröds naturområde. Naturområdet ägs av det kommunala utvecklingsbolaget HIBAB som också har skötseln över området. Området består av äldre ekar som är påfallande vidkroniga men även påfallande gamla bokar och avenbokar. Området är variationsrik i sin vegetations-sammansättning och många olika typer av ädellövskogar finns representerade. Från bokdominerande pelarsalar till ek- och avenbok dominerad blandlövskog med inslag av bok, lind, björk, sykomorlönn, vildapel och slån. Hela området som täcker Mölleröds naturområde är kuperat och väldigt varierande i sitt uttryckssätt vilket skapar ett viktigt rekreation- och friluftsområde i Hässleholms kommun. Det finns många motionsspår, mountainbikespår och motorsportsvägar i området men även stora delar orörd skog som skapar en möjlighet till att bevara den biologiska diversiteten. Syftet med studien är att finna vägar mellan olika mål som skapas av olika yrkesroller. Dessa mål är biologisk diversitet, rekreation och virkesproduktion. Yrkesrollerna i det här fallet är jägmästare (virkesproduktion), ekolog (biologisk- diversitet) och landskapsarkitekt (rekreation). Jämförande skötselstrategier har påvisats och skapat gemensamma såväl som avvikande mål beroende på de olika yrkesrollernas målsättning. Även om de olika yrkesgrupperna strävar efter samma mål för naturområdet så är deras framtida utvecklingsförslag mot detta samma mål olika.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)