Essays about: "Convention Theory"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the words Convention Theory.

 1. 1. Swedish Child Protection under the CRC: Application of the UN Convention on the Rights of the Child in the Social Work Assessments

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Eirini Galanou; [2015-12-18]
  Keywords : Convention on the Rights of the Child CRC ; BBIC; organizational culture; street-level bureaucrats‘ discretion; Child participation; ;

  Abstract : After reviewing previous researches regarding the child care system in Sweden, the actual application of the Convention on the Rights of the Child seems questionable. Sweden has ratified the Convention on the Rights of the Child in 1990 and has adopted its principles into the domestic law regarding the child welfare system. READ MORE

 2. 2. Interpreting UNESCO and ICOM intangible heritage conventions: Japanese collections in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Sara Leandersson; [2015-06-10]
  Keywords : UNESCO Convention 2003 ; ICOM guidelines; Intangible cultural heritage; Japanese symbolism;

  Abstract : Degree project for Master of Science inConservation 30 hecDepartment of ConservationUniversity of Gothenburg2015:27.... READ MORE

 3. 3. A child belongs to the whole community.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Lovisa Strömberg; Josefin Svensson; [2015-01-22]
  Keywords : Institutional care; family-based care; orphans and convention of the rights of the child.;

  Abstract : This qualitative study has taken place in Burundi. Burundi suffers from years of violence and diseases like HIV/AIDS. Many parents have passed away or are not capable to take care of their children, which are leading to a lot of Orphans and other Vulnerable Children (OVC). READ MORE

 4. 4. Visuell påverkan : metoder och verktyg i GIS som tar särskild hänsyn till landskapets egenskaper

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Ögren; [2015]
  Keywords : GIS; visuell påverkan; Visual impact; ZVI; Viewshed; European Landscape Convention; landskapsanalys; synbarhetsanalys;

  Abstract : Med detta arbete vill jag undersöka möjligheterna för landskapsarkitekten att använda GIS för att ta fram underlag till att göra bedömningar rörande visuell påverkan. Jag vill även undersöka hur man använder och anpassar arbetet i GIS efter den specifika platsen och situationen. READ MORE

 5. 5. Planering med barns perspektiv : en studie om barn och ungas roll som medborgare och aktörer i spelet om stadens framtid

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Madsen; [2015]
  Keywords : barn; ungdom; barnkonventionen; barns perspektiv; barnperspektiv; medverkan; delaktighet; inflytande; samhällsplanering;

  Abstract : Det finns idag lagar och internationella rekommendationer som förespråkar barn och ungas rättighet och möjlighet till reellt inflytande i processer som rör dess fysiska miljö. Detta examensarbete syftar till att skapa en större förståelse för vilka förutsättningar dagens kommunala fysiska planeringsprocesser står inför i frågan om barn och ungas möjlighet till medverkan och inflytande. READ MORE