Essays about: "tree risks"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the words tree risks.

 1. 1. Fetma hos katt : effektiv bantning och bibehållen vikt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kajsa Ekholm; [2015]
  Keywords : viktminskningsprogram; övervikt; fetma; katt; hullbedömning;

  Abstract : Övervikt och fetma är ett vanligt förekommande och globalt växande hälsoproblem hos katter. Studier har visat att fetma hos katt kan ge upphov till följdsjukdomar vilka kan få allvarliga konsekvenser. READ MORE

 2. 2. Utemiljön på Eriksbergs förskola : från idé till färdigt projekt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny-My Ljungqvist-Eliasson; [2015]
  Keywords : barnperspektiv; förskolegård; utemiljö; projektering; byggprocess; växtval; lekmiljö;

  Abstract : Barn och deras relation till, och användning av, utemiljöer ligger till grund för det här arbetet. De har ett annat sätt än vuxna att använda och uppfatta sin omgivning. Där vi ser ett yvigt träd ser de en koja eller en grotta med monster. READ MORE

 3. 3. Död ved i vattendrag och kantzon, blå målklassning och NPK+ : en studie av förhållandena på Villingsbergs skjutfält

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Julia Ingelmark; [2015]
  Keywords : död ved; skogliga vattendrag; kantzon; skjutfält; vattenplanering; Blå målklassning; NPK ; woody debris; forest streams; riparian zone; Military firing range; water planning; blue targets; BIS ;

  Abstract : Idag pågår projekt med ambitioner att förbättra vattenhänsynen i skogsbruket för att uppfylla de svenska miljömålen och vattendirektivet 2000/60/EG. Sveriges skogsbrukshistoria har inneburit en allt mindre tillförsel av död ved till vattendrag. READ MORE

 4. 4. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Björklund; [2014]
  Keywords : stadsträd; klimatförändringar; klimatanpassning; Malmö; ekosystemtjänster; transpiration; skuggning; dagvattenhantering; luftföroreningar;

  Abstract : Klimatet förändras och kommer så att göra även om vi idag slutar med våra utsläpp. Vi behöver därför anpassa oss till de förväntade förändringarna för att undvika risker för människor och skador på samhällssystem. I Malmö väntas temperatur, nederbörd och kanske också luftkvalitet ändras. READ MORE

 5. 5. Simulating production risk at Volvo Powertrain - Developing a simulation tool for decision making

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Magnus Cederlund; [2014]
  Keywords : Supply Chain Risk Management; Risk Management; Fault Tree Analysis; Preliminary Hazard Analysis; Lean Production; Risk Matrix; World Class Manufacturing; Fire Safety; Volvo Powertrain; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Abstract : How can a small fire at a subcontractor in the USA lead to a multimillion dollar loss at a Swedish telephone company, and how can a single machine breakdown lead to a complete production stop at a production company? With today logistics and production trends, where terms such as Lean Production, Six Sigma, 5S, and World Class Manufacturing are used every day, production companies are introducing streamline production facilities and supply chain where goods and raw material are delivered just in time, where buffer zones are reduced, and where suppliers are reduced to a single source. These are trends that strengthen companies’ competitiveness, but it also makes companies more vulnerable to risk events. READ MORE