Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Björklund; [2014]
  Keywords : stadsträd; klimatförändringar; klimatanpassning; Malmö; ekosystemtjänster; transpiration; skuggning; dagvattenhantering; luftföroreningar;

  Abstract : Klimatet förändras och kommer så att göra även om vi idag slutar med våra utsläpp. Vi behöver därför anpassa oss till de förväntade förändringarna för att undvika risker för människor och skador på samhällssystem. I Malmö väntas temperatur, nederbörd och kanske också luftkvalitet ändras. READ MORE

 2. 2. Hur möts teori och praktik inom landskapsarkitektur? : om evidensbaserad argumentation för landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Helmersson; [2014]
  Keywords : Förtätning; tät stad; grönska; sprawl; natur; folkhälsa;

  Abstract : Uppsatsen handlar om hur landskapsarkitektur och vetenskap möts. Frågeställningarna som har arbetats efter är: “Kan evidensbaserade lösningar användas för att möta utmaningar i den täta staden, och i så fall vilka lösningar? Kan evidensbaserad kunskap användas som ett argumentationsverktyg för att ge landskapsarkitektur större legitimitet?” Arbetet består av en litteraturstudie som mynnar ut i exempel på evidensbaserade lösningar, med stadsförtätning som utgångspunkt, samt en avslutande diskussionsdel. READ MORE

 3. 3. Värdering av träd i urban miljö : en jämförelse mellan fem olika trädvärderingsmodeller

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Barbara Brass; [2014]
  Keywords : trädvärdering; träd; värdering; värderingsmodell; värde;

  Abstract : Träd är värdefulla och de är en stark symbol för oss människor. Träden är inte bara vackra att se på, de är en förutsättning för vårt liv. De har arkitektoniska, tekniska och ekologiska funktioner som vi människor behöver för att överleva. READ MORE

 4. 4. Biologiska strategier hos träd för tillväxt och överlevnad i syrefattig hårdgjord stadsmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alicia Rosati; [2014]
  Keywords : floodplain; waterlogging; dendroecological studies; tolerans; syrefattiga miljöer; strategier; översvämning; hårdgjorda stadsmiljöer; träd;

  Abstract : Syrefattiga förhållanden från översvämningar uppstår tillfälligt i hårdgjorda stadsmiljöer och hotar trädens tillväxt och överlevnad. Under perioder av syrefattiga förhållanden uppstår skador på trädets rotsystem och viktiga biologiska processer som fotosyntes och respiration hämmas. READ MORE

 5. 5. Almens vara eller icke vara : om almsjukan och resistens

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Therese Fransson; [2014]
  Keywords : Alm; Elm; Ulmus; Almsjukan; Dutch elm disease; Elm diseases; Resistance; Almsplintborre; Ophiostoma;

  Abstract : En frisk alm lever i fyra till femhundra år. Men smittas almen av den förödande almsjukan så kan trädet dö tillföljd av sjukdomen inom några månader. Almsjukan är en vissnesjukdom som orsakas av de två sporsäcksvamparna Ophiostoma ulmi och Ophiostoma novo – ulmi. Sjukdomen sprids av almsplintborren eller via rotkontakt. READ MORE