Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 146 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Invasive Phytophthora species affecting broadleaved tree species in urban and landscape settings in Southern Sweden

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Mimmi Blomquist; [2017]
  Keywords : fagus sylvatica; phytophthora; forest; pathogen; invasive; P.gonapodyides; pildammsparken; Sweden;

  Abstract : Phytophthora translates to ‘plant destroyer’ and are fungal-like, hemibiotrophic plant pathogens. Phytophthora was discovered in the mid 19th century, as the causal agent of the widespread collapse of potato crops throughout Europe. READ MORE

 2. 2. Trädinventering i urban miljö : syfte, metod och användning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sarah Adler; [2017]
  Keywords : trädinventering; stadsträd; urban miljö; parkförvaltning; förvaltning; hållbar stad; management;

  Abstract : Stadsträd är nödvändiga i den urbana miljön, de bidrar till ett flertal positiva värden både för miljö, klimat och människa. Men stadsträd kan också utgöra hot mot hälsa och ekonomi när förutsättningarna att leverera tjänster till staden saknas. READ MORE

 3. 3. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Hilldetun; [2017]
  Keywords : dagvattenhantering; översvämningsproblematik; växtval; naturlik skogsplantering; vegetationsbyggnad; våtmark;

  Abstract : Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. READ MORE

 4. 4. Kirsebergs Bangårdspark : artrikedom på spåren

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Erika Spegel-Nääs; [2017]
  Keywords : Ruderatmarkspark; ruderatpark; ruderatmark; bangård;

  Abstract : Ruderatmarker återfinns ofta på bangårdar och karaktäriseras av att marken ständigt störs och därmed saknar heltäckande vegetation. Trots att dessa områden både innehar en hög artrikedom och kulturhistoriska värden utsätts de ofta för exploatering då de bara ses som en skräpmark ej värd att bevara. READ MORE

 5. 5. Svårt att se skogen för alla träd : ett sociologiskt bidrag till kunskapen om sociala aspekter i tätortsnära skog

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2017]
  Keywords : skogens sociala värden; ekologisk förförståelse; tätortsnäraskog;

  Abstract : I Sverige har vi en lång historia av att vara i skogen där skogens sociala värden för människan ofta definieras som exempelvis rekreation eller motion, vilket anses ha hälsomässiga värden. En ökad urbanisering och migration gör att förståelsen och brukandet av skogen förändras. READ MORE