Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Årstidernas park : ett gestaltningsförslag för Banvaktsparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Joakim Loberg; [2014]
  Keywords : gestaltning; omgestaltning; småpark; fickpark; växtgestaltning; banvaktsparken; årstidsdynamik;

  Abstract : Banvaktsparken ligger utmed Hällbygatan i stadsdelen Luthagen i Uppsala och är cirka 0,4 hektar stor. En parkering, ett äldreboende och ett bullerplank mot Dalabanan angränsar mot parken. Jag upptäckte parken när jag sommarjobbade på Uppsala kommun under 2013. READ MORE

 2. 2. En healing garden vid Uppsala resecentrum : för återhämtning i staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henrik Lizell; Louise Rådberg; [2014]
  Keywords : garden; healing; stress; Uppsala Resecentrum; återhämtning;

  Abstract : I urbana miljöer har antalet stressrelaterade sjukdomar ökat. En healing garden eller rehabiliteringsträdgård är speciellt designad för att minska stress och öka återhämtning. READ MORE

 3. 3. From industrial past to sustainable future : Arboretum Lövholmen; generating trees for a greener future

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Hedenkvist; Carolina Horn; [2014]
  Keywords : Arboretum; visionary competition; ecological design; industrial site;

  Abstract : Old industrial sites bear witness of the unsustainable industrial developments in the past. Today many of them stand abandoned and empty, old structures lacking function in our present society. READ MORE

 4. 4. Stadsträds bidrag i stadens anpassning till ett förändrat klimat : fallstudie Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Björklund; [2014]
  Keywords : stadsträd; klimatförändringar; klimatanpassning; Malmö; ekosystemtjänster; transpiration; skuggning; dagvattenhantering; luftföroreningar;

  Abstract : Klimatet förändras och kommer så att göra även om vi idag slutar med våra utsläpp. Vi behöver därför anpassa oss till de förväntade förändringarna för att undvika risker för människor och skador på samhällssystem. I Malmö väntas temperatur, nederbörd och kanske också luftkvalitet ändras. READ MORE

 5. 5. Hur möts teori och praktik inom landskapsarkitektur? : om evidensbaserad argumentation för landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Helmersson; [2014]
  Keywords : Förtätning; tät stad; grönska; sprawl; natur; folkhälsa;

  Abstract : Uppsatsen handlar om hur landskapsarkitektur och vetenskap möts. Frågeställningarna som har arbetats efter är: “Kan evidensbaserade lösningar användas för att möta utmaningar i den täta staden, och i så fall vilka lösningar? Kan evidensbaserad kunskap användas som ett argumentationsverktyg för att ge landskapsarkitektur större legitimitet?” Arbetet består av en litteraturstudie som mynnar ut i exempel på evidensbaserade lösningar, med stadsförtätning som utgångspunkt, samt en avslutande diskussionsdel. READ MORE