Essays about: "urban trees"

Showing result 1 - 5 of 157 essays containing the words urban trees.

 1. 1. Distribution of Meiofaunal biodiversity and abundance in relation to development stage of the Mangrove Forest

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Matilda Hultman; [2017]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Mangrove ecosystems constitute a valuable economic resource harbouring a wide diversity of organisms and operating an essential provider of nutrients for adjoining marine ecosystems. The meiobenthic fauna (i.e. READ MORE

 2. 2. Att uppmärksamma träd i staden : en intervjustudie om säsongsrelaterade kvaliteter hos stadsträd i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Emma Nilborn; [2017]
  Keywords : färger; kontraster; landskapsarkitektur; stadsträd; upplevelse; årstidsvariation;

  Abstract : Hur människor uppfattar sin omgivning är del av den kunskapsgrund för att landskapsarkitekter ska kunna gestalta platser i staden som är tillgängliga för alla. Träden utgör ett viktigt och dynamiskt stadsbyggnadselement som ständigt växer och förändras. READ MORE

 3. 3. Trädinventering i urban miljö : syfte, metod och användning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sarah Adler; [2017]
  Keywords : trädinventering; stadsträd; urban miljö; parkförvaltning; förvaltning; hållbar stad; management;

  Abstract : Stadsträd är nödvändiga i den urbana miljön, de bidrar till ett flertal positiva värden både för miljö, klimat och människa. Men stadsträd kan också utgöra hot mot hälsa och ekonomi när förutsättningarna att leverera tjänster till staden saknas. READ MORE

 4. 4. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Hilldetun; [2017]
  Keywords : dagvattenhantering; översvämningsproblematik; växtval; naturlik skogsplantering; vegetationsbyggnad; våtmark;

  Abstract : Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. READ MORE

 5. 5. Study cases of energy, microclimate and aeraulic simulations at district scale:  engineering and management frameworks for smarter urban development

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Thomas Pinol; [2017]
  Keywords : sustainable urban development; simulation tool; district design; energy; comfort; microclimate; aeraulic; engineering and management framework; return of experience; hållbar stadsutveckling; simuleringsverktyg; distriktsdesign; energi; komfort; mikroklimat; aeraulisk; teknik- och ledningsramar; erfarenhet av erfarenhet.;

  Abstract : With population growth and climate change issues, cities will face social, economic and environmental challenges. They are accountable for most of the energy consumption and GHG emissions, and the building sector represents roughly 40% of the final energy consumption worldwide. READ MORE