Essays about: "local literature of stress level"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words local literature of stress level.

 1. 1. Community supported agriculture : in a Swedish context

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mikaela Nilsson; Kajsa Wejåker; [2016]
  Keywords : alternative food production; local food systems; shared value; crowdfunding; relationship marketing;

  Abstract : Swedish agriculture faces new challenges on an aggregated level, as well as for individual farms. The number of farms in Sweden is decreasing, but the average size of farms is increasing. Much of the structured changed can be explained by the increase in global competition and the design of the CAP within the EU. READ MORE

 2. 2. Hållbar dagvattenhantering : en fallstudie för Åstorp centrum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Stenberg; [2015]
  Keywords : stormwater mangement; hållbar dagvattenhantering; förvaltning och drifts erfarenheter av LOD; SUDS; urban ecology; hållbar stadsutveckling; LID - low impact development;

  Abstract : Utvecklingen av det moderna samhällsbyggandet har utvecklat en urban miljö vi inte vet hur den fungerar, menar Aryal et al (2010). Utvecklingen har gått från att arbeta i harmoni med naturens ekosystem och att se fördelarna med samarbetet, till att nästan arbeta och utveckla den urbana miljön tvärs emot naturens ekosystem, förklarar Barton & Pretty (2010). READ MORE

 3. 3. Computational study of multiple impinging jets  on heat transfer

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Author : Mohammad Jahedi; [2013]
  Keywords : Heat transfer; computational study; multiple impinging jets; heat transfer coefficient;

  Abstract : This numerical study presents investigation of impinging jets cooling effect on a hot flat plate. Different configuration of single jet, 5-cross and 9-square setups have been studied computationally in order to understand about their behaviour and differences behind their physics. READ MORE

 4. 4. Grönstrukturplanering för framtiden – Grönstrukturplanering i Eskilstuna och Örebro

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Gry Arvidsson; [2012]
  Keywords : grönstruktur; grönstrukturplanering; kommunal planering; grönstruktur begreppet; kulturella funktioner; ekologiska funktioner; sociala funktioner; hälsa; Boverket;

  Abstract : Syftet med denna uppsats har varit att länka en historisk förståelse av begreppet grönstruktur och dess syfte till en analys av dagens strategier för utvecklingen av planerad grönstruktur i urbana områden. Avsikten är att försöka förstå och väva samman vetenskapliga, professionella och policyperspektiv på grönstrukturer. READ MORE

 5. 5. Strategic Environmental Assessment Pre-Study of That Luang Marsh : For Sustainable Development in Vientiane Capital, Lao PDR

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Fredrik Olsson; [2010]
  Keywords : That Luang Marsh; Laos; urban wetland; Strategic Environmental Assessment; SEA; wastewater treatment; Vientiane; sustainable development; flood control; WATER Project; New Town Development Project; constructed wetland; That Luang Marsh; Laos; urbana våtmarksområden; Strategic Environmental Assessment; SEA; strategisk miljöbedömning; vattenrening; Vientiane; hållbar utveckling; översvämningsskydd; WATER Project; New Town Development Project; konstgjorda våtmarker;

  Abstract : IntroductionLao People Democratic Republic (Lao PDR / Laos) has a population of 5.8 million people and is today one of the least developed countries in Asia. That Luang Marsh (TLM) is the largest remaining urban wetland (2000 hectare) in Vientiane Capital, which historically has supplied wildlife and local people with several eco-services. READ MORE