AgitationHandbook

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Filipp Kars-jordan; Petri Hiltunen; [2007]

Keywords: ;

Abstract: Examensarbetets syfte var att göra ett underlag för en handbok i industriell omrörning. Detta arbete belyser problematiken i samband med uppbyggnad av omrörare och tillhandahåller förslag och vägledning i hur man ska lösa många problem i samband med detta. Relevanta matematiska modeller och formler presenteras och vägledning ges i hur man skall tillämpa dessa i verkligheten. Uppbyggnaden av omrörningssystem är väldigt komplext och kräver stor know-how både vad gäller processen och matematiken som bör användas. Det finns vidare en mängd olika patenterade propellrar, turbiner och andra i omrörare ingående komponenter. Valet av rätt komponenter är också essentiellt för processen och vissa av dessa presenteras. Man kan inte enbart med hjälp av denna bok bygga upp en välfungerande process, utan behöver hjälp av experter såvida man inte besitter djupa kunskaper inom turbulens och har stor know-how vad gäller komponenter som finns på marknaden. Denna handbok kan ses som ett hjälpmedel för att öka förståelsen för problematiken vid uppbyggnad av omrörningssystem och ger insyn i vad man kan kräva av företag som åtar sig uppgiften att bygga omrörare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)