Essays about: "quality management conclusion"

Showing result 1 - 5 of 361 essays containing the words quality management conclusion.

 1. 1. Näringsförluster från sju jordbruksområden nära Mälaren

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Sally Karlsson Bondesson; [2024]
  Keywords : avrinningsområde; belastning; fosfor; kväve; S-HYPE; retention; typområden på jordbruksmark; vattenflöde; VISS; våtmark;

  Abstract : Ett av Sveriges miljömål är ”ingen övergödning” vilket innebär att gödande ämnen inte ska ha negativ inverkan på människor, biologisk mångfald eller mark-och vattenanvändning (Naturvårds-verket 2023). Näringsämnena fosfor och kväve och förlusten av dessa från framför allt jordbruksmark är en av orsakerna till övergödning i sjöar, hav och vattendrag. READ MORE

 2. 2. Robotic Automation of Mechanical Verification

  University essay from KTH/Integrerad produktutveckling och design

  Author : Sofie Gårdestam; Amalia Kronér; [2024]
  Keywords : ;

  Abstract : This master thesis explores the implementation of Collaborative robots into Elekta's mechanical product verification process. Elekta is a pioneer in precision radiation therapy solutions. Ensuring the compliance of Elekta's products with performance, safety, and quality criteria is of great importance. READ MORE

 3. 3. Leaving so soon? : A study on the bullying of nurses

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Author : Desirée Lindqvist; [2024]
  Keywords : Bullying; Nurses; Swedish health care; Social perception theory;

  Abstract : Introduction. This study is about examining bullying of nurses in the Swedish health care system. Bullying is a negative behaviour that has been going on for a longer period of time (Arbetsmiljöverket, 2023a). The negative behaviour in healthcare can have consequences for not just the nurses, but also for the society as a whole. READ MORE

 4. 4. Inside the Future of Shopping Malls - Logistics Approaches for Enhancing the Collection Efficiency of Online Retail Orders from Shopping Malls by Delivery Agents

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Julia Krajka; Kaisa Nordlund; [2023-07-03]
  Keywords : Urban Logistics; Retail; Shopping Malls; Gig Economy; Last Mile Delivery; E-commerce; Automation; Micro-hubs; Parcel Lockers; Consumption Behavior; Stakeholder Management;

  Abstract : Background: The rise of e-commerce has revolutionized the retail industry, with consumers now able to purchase goods online and receive their orders promptly at their doorstep. The COVID-19 pandemic has accelerated this trend, leading to traditional retailers reimagining their strategies and embracing omnichannel approaches to meet the growing demand for fast deliveries. READ MORE

 5. 5. Konst – ett verktyg för att appropriera rum

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Blomé; [2023]
  Keywords : appropriation; konst; deltagande; planering;

  Abstract : Kan konst användas som ett verktyg för att bidra till att medborgare känner större tillhörighet i sin närmiljö, och i så fall hur? För att skapa tillhörighet i sin närmiljö bör medborgare appropriera den. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt konst har använts av konstnärer tillsammans med medborgare för att appropriera rum, samt att se vilka positiva och negativa sidor konst har som verktyg för att appropriera rum. READ MORE