Enhancing Psychopaths : On the permissibility of enhancing moral capacities in violent recidivist psychopaths, through compulsory direct brain intervention

University essay from Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Abstract:

Inom en snar framtid kan effektiva behandlingsmetoder mot antisocial

personlighetsstörning komma att bli tillgängliga för användning. I denna

uppsats driver jag en tes om hur vi på ett etiskt försvarbart sätt skulle kunna

använda dessa metoder. Tesen begränsar sig till (1) tvångsbehandling (2) av

våldsamma återfallsbrottslingar (3) som diagnostiserats med antisocial

personlighetsstörning och psykopati, samt till (4) behandlingsmetoder som

klassificeras som kapacitetsförbättringar riktade mot moralisk kompetens. Jag

argumenterar för att vi har starka skäl att godta tesen, främst med hänseende på

fördelarna det skulle innebära för patienten, potentiella brottsoffer, och

samhället i stort. Jag diskuterar också de två allvarligaste invändningarna mot

min tes – att behandlingen hotar patientens autonomi, respektive personliga

identitet – men konstaterar slutligen att de inte tycks kunna falsifiera tesen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)