Social media marketing in B2B companies: An evaluation framework

University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Author: Adelina Tahiri; [2018]

Keywords: ;

Abstract: Med ett ökande antal användare på social medier för varje år är det viktigt för Business-to-business (B2B) företag att investera i en omfattande sociala media strategi, med tanke på att majoriteten av deras kunder finns på någon typ av sociala media plattform. I dagsläget finns det inte mycket forskning inom sociala media marknadsföring relaterat till B2B om man jämför med Business-to-Consumer (B2C). I denna studie presenteras ett utvärderingsramverk för B2B företag, som är baserat på ett befintligt ramverk samt resultaten från denna studie. Genom att studera två svenska B2B företag, med olika grad av framgångsriksociala media strategi, drogs slutsatsen att det existerande ramverket är ofullständigt för att utvärdera sociala media insatser. Det finns en tydlig koppling mellan uppfattad användbarhet av sociala media marknadsföring och ofullständiga utvärderingsmetoder. Ofullständig utvärdering leder till uppfattningen att sociala medier inte genererar värde för företaget. Ett nytt ramverk presenteras, bestående av det existerande ramverket med ett adderat steg. I detta steg utvärderar man användbarheten innan man implementerar en sociala media strategi.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)