Stadsodlingsnätverk som stöd för nyanlända : fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Denna uppsats belyser och undersöker hur nyanlända personer i Malmö och Sverige skulle kunna ha stöd av att gå med i ett odlingsnätverk med fokus på deras integrationsprocess. Stadsodling har visat sig vara effektivt inom många områden såsom skolträdgårdar i undervisning och terapeutiskt verktyg vid behandling av stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. Det har bidragit till en ökad livskvalitet och förbättrad funktion i vardagen. Skulle stadsodling kunna gynna även nyanlända personer i Sverige? Kan det ge stöd till integration som även är hälsofrämjande? Syftet är att visa hur Odlingsnätverket Seved i Malmös koordinatorer och odlingsdeltagare själva ser på olika aspekter av stöd till integration och visa hur odlingsnätverket kan bistå med detta. Syftet är även att undersöka och uppmärksamma några av de effekter stadsodling kan ge nyanlända för att kunna hjälpa dem till en ljusare framtid genom ett varmt välkomnande i Sverige. Utifrån deltagande observationer och intervjuer med stadsodlingskoordinator samt nysvenska odlingsdeltagare har denna fallstudie av Odlingsnätverket Seved i Malmö visat att stadsodlingsnätverk som detta kan vara ett stöd för nyanlända i deras integrationsprocess. De stöd som definierats och analyserats är: Förståelse, Respekt och relationsskapande, Gemenskap och tillhörighet, Tillit och förtroende, Språkanvändning och odlingskunskap samt utveckling av nätverket.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)