Taking AIM at Improving Product Development in Consultant Firms

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Christian Eriksson; [2013]

Keywords: ;

Abstract:

Detta projekt har utförts tillsammans med Mälarplast, en tillverkare av plastprodukter ochAvalon Innovation, en konsult firma som specialiserar sig på produktutveckling. Det förstamålet var att utveckla en flexibel förvaringslösning för användning inom flyg- och tågcatering,genom att använda Avalons nya utvecklingsprocess, Avalon Innovation Model (AIM).Behovet var att kunna tillverka en basversion som kunde konfigureras till att dela av en avMälarplasts lådor i fack av olika storlek. Det andra målet för projektet var att utvärdera ochanalysera hur väl AIM fungerade som en produktutvecklingsprocess samt som serviceproduktför sina kunder. Detta skulle i sin tur leda till rekommendationer för fortsatt utveckling ochförbättring av AIM.Genom att följa AIM utfördes användarstudier, vid servering under en tågresa och hos utrustningsavdelningenvid ett flygbolag. Användarbehov som framkom under studierna rangordnadesmed hjälp av användare, köpare, säljare och tillverkare av liknande produkter. Huvudproblemensom identifierades var: flexibilitet i form av fack samt ett behov att hålla mat vidjämn temperatur. Det slutgiltiga konceptet var ett ilägg i plast som kunde anpassas för olikafackstorlekar i den aktuella lådan. Lösningen optimerades till att passa de vanligaste glasstorlekarnasom hittades. Resultatet presenterades som renderade bilder och ritningar från 3Dmodeller producerade i Solid Works.AIM analyserades genom intervjuer och diskussioner med nyckelpersoner samt utövare avAIM hos Avalon. Dessutom genomfördes studier av relevant teori genom vetenskapliga artiklaroch andra litterära källor samt intryck från det projekt som nämndes ovan. Resultatetvisade att AIMs beskrivningar av utvecklingsverktyg saknade tillräckliga beskrivningar avhur och när det skulle användas. Det saknades också en strategi för integration av funktioneroch kunder inom AIM, något som skulle kunna leda till ineffektivitet och färre lyckade innovationsprojekt.Ytterligare rekommendationer innefattade förslag på förbättringar av processdesignen samt strategin gällande hantering av iterationer av produktkoncept och idéer, genomatt göra processen mer kvick (‖agil‖) och flexibel. Slutligen argumenteras för en tydligareseparation av produkten AIM och processen AIM. Detta rekommenderades för att förbättrafokus på erbjudandet till kunder samt information som är ämnad åt produktutvecklare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)