Free from what? Limitations on Free Play

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Abstract: Syftet med denna studie är att undersöka hur den fria leken på svenska förskolor är begränsad för att gå i linje med förskolans uppdrag som det är presenterat i läroplanen. För att uppnå detta har vi intervjuat sju förskollärare på två svenska förskolor angående deras syn på den fria leken och hur den är begränsad. Det insamlade materialet är sedan analyserat med hjälp av Michel Foucaults teorier samt Jennifer M. Gores mikro-praktiker om makt för att synliggöra hur den fria leken är begränsad och varför. De tre centrala teman som presenteras i läroplanen är: säkerhet och välmående; grundläggande och demokratiska värderingar samt lärande, utveckling och livslångt lärande. En hierarki bland dessa teman blev uppenbar där säkerhet ses som viktigast följt av de grundläggande och demokratiska värdena och sist lärande, utveckling och livslångt lärande. Vi fann även att förskollärarna hellre reglerar leken så att den stämmer överens med läroplanen än att bryta den samt att läroplanens tolkningsbarhet leder till olika strategier bland förskollärarna för att uppnå deras önskade resultat.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)