The accuracy of apical palpation and percussion when diagnosing apical periodontitis

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Abstract: Syftet med den aktuella studien var att undersöka tillförlitligheten av apikal palpation och perkussion vid diagnostik av symtomatisk apikal parodontit och asymptomatisk apikal parodontit på icke rotfyllda tänder.Femton patienter undersöktes; åtta patienter med symtomatisk apikal parodontit och sju patienter med asymptomatisk apikal parodontit. Patienterna rekryterades från tre kliniker i södra Sverige. Först besvarade patienterna frågor om aktuellt läkemedelsintag och graderade sin smärta på en Visuell Analog Skala. Observatören utförde de två diagnostiska testerna på testtanden, kontrolltanden samt deras intilliggande tänder. Som referenstest kontrollerades pulpans tillstånd genom direkt inspektion vid kavumpreparation av testtanden. För apikal palpation, vid diagnostik av symtomatisk apikal parodontit/asymptomatisk apikal parodontit, var sensitiviteten 0,50/0,14, specificiteten 1/1, det positiva prediktiva värdet 1/1 samt det negativa prediktiva värdet 0,67/0,54. För perkussion, vid diagnostik av symtomatisk apikal parodontit/asymptomatisk apikal parodontit, var sensitiviteten 0,38/0,29, specificiteten 1/1, det positiva prediktiva värdet 1/1 samt det negativa prediktiva värdet 0,62/0,58. Inga generella slutsatser kan dras från studien på grund av den begränsade studiepopulationen. Resultatet indikerar dock att tillförlitligheten för apikal palpation och perkussion vid diagnostik av symtomatisk apikal parodontit och asymptomatisk apikal parodontit på icke-rotfyllda tänder är låg. Dessa två diagnostiska tester bör inte användas enskilt för att identifiera tänder med symtomatisk apikal parodontit och asymptomatisk apikal parodontit.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)