Natur som arkitektur : gestaltning av en takträdgård inspirerad av skärgårdslandskap

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Detta examensarbete presenterar ett idéförslag till en takträdgård som kommer att anläggas på IVA/HBO, en av de nya huskropparna som byggs i samband med förtätningsprojektet som pågår på Östra Sjukhuset i Göteborg idag. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur ett svenskt naturlandskap kan användas som ett arkitektoniskt gestaltningsgrepp på ett grönt tak. Arbetet består av en text-del som kan läsas i A4 eller A3 och en presentations-del i A2 format. Med bakgrund i vår svenska landskapsarkitektur med tradition att inspireras av naturen har jag undersökt tre naturlandskap på Vrångö i Göteborgs skärgård. Naturlandskapen valdes utifrån de förutsättningar jag tagit fram i förstudien, generella förutsättningar för gröna tak men också specifika för den aktuella takträdgården på Östra Sjukhuset. Naturen dokumenterade jag i fotografier, skisser och text som jag sedan omsatte genom en krokig gestaltningsprocess till ett idéförslag. Som hjälp för att dokumentera i ord analyserade jag Tove Janssons böcker 'Sommarboken och 'Sent i November'. Reflektionen i textdokumentets avslutande del presenterar hur examensarbetets syfte blivit uppfyllt och hur det svarar på frågeställningar som följt arbetet. Här presenteras viktiga vägskäl jag stött på under arbetets gång och hur de använda metoderna fungerat. Idéförslaget presenteras på tre stycken A2:or och speglar den svenska naturen som framträder i en stiliserad form. Under en promenad på takträdgården rör sig besökaren genom flera olika rumsligheter och får uppleva en grönska och utformning med sin fot i Göteborgs skärgård.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)