Essays about: "forest of wetlands and water"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words forest of wetlands and water.

 1. 1. Methane fluxes from tree stems in Amazon floodplains : Evaluating methodological aspect of measuring spatial and seasonal variability in a flooded system

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : felicia Widing; Nina Rubensson; [2018]
  Keywords : CH4; Tree stems; Amazon floodplain forest; Wetlands; flux; Solimões; Negro; Tapajós;

  Abstract : Träd i tropiska våtmarker har uppmärksammats som en viktig källa till regionala och globala metan (CH4) utsläpp, då träd fungerar som utsläppskanaler för metan som bildas i sedimenten. Dock finns det en osäkerhet gällande säsongsvariation och rumslig variation samt mängden CH4 utsläpp från träd, eftersom kunskapen kring regionala flöden är begränsad. READ MORE

 2. 2. Know the flow - spatial and temporal variation of DOC exports and the importance of monitoring site specific discharge

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johannes Larson; [2018]
  Keywords : dissolved organic carbon; DOC; export; boreal; specific discharge; spatiotemporal variation; löst organiskt kol; DOC; export; boreal; specifik avrinning; spatiotemporal variabilitet;

  Abstract : The export of dissolved organic carbon (DOC) is an important component in both water quality and carbon cycling within boreal catchments. DOC exports are mainly controlled by discharge. READ MORE

 3. 3. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Hilldetun; [2017]
  Keywords : dagvattenhantering; översvämningsproblematik; växtval; naturlik skogsplantering; vegetationsbyggnad; våtmark;

  Abstract : Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. READ MORE

 4. 4. Landscape factors related to performance of in-situ sensors for prediction of total phosphorus : a statistical analysis of data from 194 streams in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Cham Hoang; [2017]
  Keywords : surface water monitoring; surrogate parameters; total Phosphorous; turbidity; catchment; land-use; soil type;

  Abstract : Accurate monitoring data of phosphorus concentrations in the water will benefit the evaluation of measures taken to reduce the problems of eutrophication. Today, the quantification of phosphorus loads from diffuse sources involves large uncertainties. READ MORE

 5. 5. Identifying active water flow paths in a tropical wetland with radar remote sensing data (wetland interferometry) : The case of the Cienaga Grande de Santa Marta, Colombia

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Alice Guittard; [2016]
  Keywords : wetland interferometry; InSAR; water flow path; Cienaga Grande de Santa Marta; wetland monitoring; mangrove forest;

  Abstract : Despite being one of the most productive ecosystems on earth, wetland areas have been heavily affected by human activities. The Cienaga Grande de Santa Marta (CGSM) in Colombia is one of these wetlands, where the inadequate construction of roads modified the hydrology and connectivity of this water body, generating massive mangrove mortality episodes. READ MORE