Essays about: "importance of rural management"

Showing result 1 - 5 of 77 essays containing the words importance of rural management.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Communicating waste sorting with newly-arrived immigrants

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Asya Hija Uhlås; [2021]
  Keywords : communication model; immigrants; waste sorting; culture; knowledge; language;

  Abstract : This thesis explores communication on waste management to the newly-arrived immigrants. Communicating waste sorting to the newly-arrived immigrants is challenging because it involves multiple senders and multiple receivers, where culture, knowledge and language needs to interplay. READ MORE

 3. 3. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Isaksson; [2021]
  Keywords : tätortsnära skog; kommunal skogsförvaltning; samhällsplanering; översiktsplanering; GIS; naturvårdande skötsel;

  Abstract : För att kunna hantera klimatförändringarna och urbaniseringen i dagens samhälle, är det av stor vikt att den kommunala samhällsplaneringen prioriterar grönstrukturen, både gällande planering och skötsel. Skogen har en unik möjlighet till att reducera den globala uppvärmningen, och är därför i fokus för denna uppsats. READ MORE

 4. 4. Investigating the state of rural water supply in Rio Grande do Sul, Brazil - a regional study on the implementation of United Nations Sustainable Development Goal 6.1: safe and affordable drinking water for all

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Joel Häggqvist; Andreas Larsson; [2020]
  Keywords : Drinking water; Sustainable development goal 6; Rural water supply; Water safety; Rio Grande do Sul; Technology and Engineering;

  Abstract : Access to clean drinking water is a human right and a necessity for life, yet many rely on precarious water sources across the world. The United Nations outlines a great aspiration in Agenda 2030 - that safe and affordable drinking water should be available for all by 2030. READ MORE

 5. 5. Nyckelparametrar för en levande landsbygd

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna-Louise Aasen; [2020]
  Keywords : landsbygd; landsbygdsutveckling; urbanisering; ruralisering; avfolkning; resiliens; klimatförändringar; jordbruk;

  Abstract : Denna uppsats behandlar frågan om levande landsbygd, där människor bor och trivs i hela landet, samt vilka förutsättningar gjort att så idag inte är fallet i Sverige. Upptäckten av fossila energislag har förändrat den mänskliga civilisationen på många sätt, inte minst genom förändrade produktionssätt inom framställningen av livsmedel och skogsråvara samt fabriksproduktionen av varor. READ MORE