Essays about: "sustainable development"

Showing result 1 - 5 of 5592 essays containing the words sustainable development.

 1. 1. SOCIAL HERITAGE AS LEVERAGE: Recognising the Social Dimension of Heritage in Sustainable Urban Development

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Kajsa Lilja; [2024-01-26]
  Keywords : Sustainable cities; urban re development; social sustainability; social heritage; sense of place; public participation; power dynamics;

  Abstract : In 2015, numerous countries committed to supporting the United Nations' Agenda 2030, which aims to address global challenges such as urban growth and climate change through the Sustainable Cities and Communities goal (SDG11). During this time, experts in heritage and urban development began emphasizing the significant role that cultural heritage plays in sustainable urban development. READ MORE

 2. 2. Repurposing cultural heritage: Design proposal for the Olympic Rowing stadium in Helsinki

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Jenna Hukkinen; [2024]
  Keywords : Adaptive reuse; Architecture; Transformation; Adaptive transformation; Adaptive strategies; Cultural heritage; Architectural heritage; Cultural property; Historic preservation; Sustainable development; Building conservation; Revitalization; Economic revitalization; Value assessment; Swimming pool; Simhall; Public architecture; Bath; Arkitektur; Adaptiv transformation; Kulturarv; Historiskt bevarande; Hållbar utveckling; Byggnadsvård; Värdebedömning; Olympic games; Olympiska spelen; Functionalism; Funktionalism; Modernism; Arts and Architecture;

  Abstract : A network of functionalist buildings and stadiums was originally designed for the 1940 Olympic games in Helsinki. Among these structures was the Rowing Stadium, which hosted the kayaking competition in 1952 after the games were postponed due to World War II. (Malmberg et al. READ MORE

 3. 3. Navigating Industry 4.0 to Industry 5.0 : Challenges and Strategies for Workforce Transition and its Relation to SDGs

  University essay from KTH/Energisystem

  Author : Dhairysheel Shivaji Ambhore; [2024]
  Keywords : Industry 4.0; Industry 5.0; Sustainable Development Goals SDGs ; industry 4.0; industry 5.0; hållbarhetsmål SDGs ;

  Abstract : The Fourth Industrial Revolution, known as Industry 4.0, has ushered in a new era of technological advancement and disruption across Manufacturing Industries. As organizations embrace digital technologies, artificial intelligence, and automation, the workforce faces profound changes in job roles, skill requirements, and training needs. READ MORE

 4. 4. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ingela Carlgren; [2024]
  Keywords : gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Abstract : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. READ MORE

 5. 5. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Boman; Amanda Margaretha Odell Kling; [2024]
  Keywords : barn; barnperspektiv; barnets perspektiv; delaktighet; deltagande; fysisk planering; fysisk utemiljö; kommun; metod;

  Abstract : Sedan 2020 har FN:s Barnkonvention varit lagstadgad i Sverige och alla barn har därför laglig rätt att vara delaktiga och delta i beslut och frågor som rör dem. Den fysiska utemiljön påverkar barn och att genom att låta barn delta i utveckling och förändring av densamma främjas bland annat barnets demokratiska kunskaper, barnets hälsa men också en hållbar stadsplanering. READ MORE